IBIמגזין

מושגים בשוק ההון

המדריך המלא למושגים שכדאי לדעת על שוק ההון. מהי אג"ח, מיהו בעל שליטה בחברה, מהי חברה ציבורית ועוד.

12-2015
מערכת IBI
10 מאי 2021 ב-11:23

אג”ח. אגרת חוב, תעודת התחייבות בה מתחייב המנפיק לשלם למחזיק בתעודה תשלומים במועדים שנקבעו מראש ובמועדי פירעון קבועים.

אג”ח להמרה. אגרת חוב של חברה שניתנת להמרה במניות החברה לפי מפתח ושערים שנקבעו בעת הנפקתה.

אגרת חוב ממשלתית. אגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל, קיימות אגרות חוב בריבית קבועה, ריבית משתנה ואגרות צמודות מדד.

בעל עניין. הינו מי שמחזיק ב- 5% ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה ומי שרשאי למנות דירקטורים בחברה. שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל העניין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

בעל שליטה. פרט או גוף המחזיק בחמישים אחוזים ומעלה מהון המניות המצביעות של החברה.

גיוס הון.
הגדלת הון החברה באמצעות גיוס הון במניות או גיוס הון באמצעות הנפקת חוב באג”ח.

דו”ח רווח והפסד. דו”ח המרכז את הרווח או ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מסוימת – רבעון או שנה. חברה ציבורית בארץ חייבת בפרסום דו”ח זה אחת לרבעון.

דיבידנד. חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות לפי שיעור החזקה יחסי.

התחייבות חיתומית. התחייבות לרכוש ניירות ערך על פי תשקיף אם לא ירכוש אותם הציבור או התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף כדי למכור אותם לציבור.

חתם. מי שהתחייב בהתחייבות חיתומית.

הון זר. מקורות מימון חיצוניים לחברה כגון הלוואות בנקאיות ואגרות חוב.

הון חוזר. הפרש בין נכסים שוטפים של חברה ובין התחייבויותיה השוטפות. ככל שההפרש גדול יותר כך החברה תוכל להתמודד טוב יותר עם משבר פיננסי בטווח הקצר.

הון מונפק. הון מניות של החברה אשר הוצע בפועל לציבור המשקיעים.

הון נפרע. הון המניות של החברה אשר מוחזק בפועל בידי הציבור.

הון עצמי. סך נכסי החברה בניכוי סך התחייבויותיה. ההון העצמי כולל את הון המניות, הון קרנות ועודפים ורווחים שלא חולקו.

הון רשום. סך הון המניות שהחברה רשאית להנפיק. סך ההון הרשום מאושר ע”י אסיפת בעלי המניות של החברה.

חברה בע”מ. חברה בעירבון מוגבל. עפ”י חוק החברות, חברה בע”מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה ואחריותם האישית של בעלי המניות בחברה מוגבלת לגובה השקעתם בה.

חברה בת . חברה אשר חמישים אחוז ויותר מהון מניותיה מוחזק ע”י חברה אחרת.

חברה פרטית. חברה הנמצאת בבעלות פרטית של קבוצת משקיעים (2-50), שהם לרוב גם מנהלי החברה והיא אינה מחויבת בפרסום דוחותיה הכספיים.

חברה ציבורית. חברה אשר הנפיקה את מניותיה לציבור. החברה מחויבת לשמירה על שקיפות מול הציבור ולכן חייבת בפרסום דוחותיה הכספיים וכן בהודעה לציבור על אודות כל אירוע מהותי שהתרחש בה בטווח הזמן הקרוב ביותר להתרחשות המאורע.

ייסוף. התחזקות המטבע המקומי מול מטבע אחר.

כתב אופציה למניה. נייר ערך המונפק על ידי חברות ומקנה למחזיק/ה בו את הזכות לקנות את המניה במחיר קבוע ונתון מראש, תוך תקופה נתונה. המרת כתב האופציה למניה אפשרית עד לתאריך הפקיעה של כתב האופציה שנקבע מראש.

מק”מ. מלווה קצר מועד. אגרת חוב המונפקת ע”י בנק ישראל לתקופה של עד שנה. האיגרת אינה נושאת ריבית ואינה צמודה. האיגרת מונפקת בניכיון.

מח”מ. משך חיים ממוצע של אגרת חוב. יחידות הזמן של המח”מ הן בשנים. המח”מ משקלל את תשלומי הריבית התקופתיים של האיגרת לאורך חייה עד לפדיון הסופי שלה. ככל שהמח”מ קטן יותר כך הסיכוי לתנודתיות של האיגרת קטן.

סטיית תקן. מדד סטטיסטי המשמש להערכת סיכון. סטיית תקן מודדת את מידת הפיזור של ערכי הקבוצה סביב הממוצע שלה. ככל שסטיית התקן קטנה יותר התצפיות קרובות יותר לממוצע. בעולם ההשקעות, סטיית תקן מקושרת לתנודתיות במחירו של נכס – מניה, איגרת חוב וכו’.

ערך השוק. המחיר בו ניתן לרכוש איגרת חוב במהלך המסחר.

ערך נקוב. הערך הבסיסי של איגרת חוב שנקבע בהנפקה. ערך זה עומד על 100 אגורות.

פארי. מחיר הזהה לערך הנומינלי של אגרת החוב. ללא תוספת פרמיה או ניכיון.

פיחות. היחלשות המטבע המקומי מול מטבע אחר.

רווח למניה. משמש בעיקר להערכת שווי חברה, מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי של החברה במספר המניות של החברה.

ריבית משתנה. שיטת חישוב ריבית שבמסגרתה שיעור הריבית המשתנה לאורך תקופת ההלוואה עפ”י בסיס מוסכם מראש בעת לקיחתה.

ריבית צבורה. הריבית לתשלום שנצברה באגרת החוב ממועד תשלום הקופון האחרון ועד למועד תשלום הקופון הבא.

תשואה לפדיון. התשואה השנתית המצטברת שיקבל מחזיק אג”ח במידה ויחזיק בה עד לפדיונה.

תשואה נומינלית. הרווח הכולל על ההשקעה ללא ניכוי אינפלציה.

תשואה ריאלית. רווח כולל על ההשקעה לאחר ניכוי האינפלציה.

תשקיף. מסמך שמציגה חברה המנפיקה לציבור את מניותיה או איגרות החוב שלה או כל נייר ערך אחר. בתשקיף כלול מידע על אודות החברה, דו”חות כספיים ומידע פיננסי.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

      דברו איתנו

      השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444