תמונה ראשית גילוי נאות desktop

גילוי נאות


אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ ("בית ההשקעות"), הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות וקשורות ("קבוצת אי.בי.אי") במגוון פעילויות בשוק ההון לרבות ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות, ניהול קרנות נאמנות, מתן שירותי בביצוע בניירות ערך ושירותי חבר בורסה, השקעה בניירות ערך עבור עצמו ואחרים, מתן שירותי חיתום והפצה, ניהול קרנות השקעה, שירותי נאמנות ופעילויות נוספות בשוקי ההון בישראל ומחוץ לה.

בין יתר הגופים והתאגידים אותם מחזיק בית ההשקעות הינם כדלקמן: [1]

 • בעלות מלאה באי.בי.אי. – אמבן ניהול השקעות בע"מ ("אמבן") המנהלת תיקי השקעות ועוסקת בשיווק השקעות;
 • בעלות מלאה באי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("אי.בי.אי. ניהול קרנות") המנהלת מגוון קרנות נאמנות;
 • בעלות מלאה בשרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ, המשמשת כברוקר וכחבר בורסה;
 • בעלת שליטה באי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ, המעניקה באמצעות חברה בת, שירותי חיתום, הפצה וייעוץ להנפקות ("ניהול וחיתום");
 • בעלת שליטה בארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, שהינה בעלת רישיון סוכן תאגיד, המשווקת נכסים פיננסיים שונים ("ארבע עונות");
 • בעלת שליטה בארבע עונות ניהול עושר בע"מ שהינה בעלת רישיון שיווק ועוסקת בשיווק השקעות;
 • בעלת שליטה במספר קרנות השקעה;
 • בעלות מלאה בסי.אפ.אקס מרקט בע"מ העוסקת בפעילות ברוקראז' והמרה ביחס למסחר במטבעות חוץ עבור לקוחות כשירים באמצעות מערכת מסחר אלקטרונית;
 • בעלת שליטה באי.בי.אי. ניהול הון בע"מ ("ניהול הון") העוסקת בשיווק השקעות ללקוחות כשירים כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ").

לאור האמור לעיל, הגופים המצוינים לעיל הינם גופים קשורים זה לזה, לרבות לנכסים הפיננסיים כפי שיפורטו להלן.

זיקת החברות לנכסים פיננסיים

בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) חוק הייעוץ יצוין כי:

 1. אמבן הינה בעלת רישיון ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות ועוסקת במתן שירותים אלו;
 2. ניהול הון עוסקת במתן שירותי שיווק השקעות ללקוחות כשירים בלבד (כהגדרת המונח בחוק הייעוץ), והיא אינה מחזיקה ברשיון שיווק השקעות.
 3. ארבע עונות ניהול עושר בע"מ הינה בעלת רישיון שיווק השקעות ועוסקת במתן שירות זה.

לכל אחת מאמבן וניהול הון זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים, הואיל והם הונפקו או מנוהלים על-ידי חברות קשורות לה ו/או מאחר והן או חברות קשורות להן עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם: לצפייה בפירוט ראו מטה קובץ גילוי נאות.

 • קרנות נאמנות– קרנות נאמנות המנוהלות על-ידי אי.בי.אי. ניהול קרנות המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות.
 • קרנות השקעה– העונות להגדרת "קרן זרה", כמשמעותו של מונח זה בחוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, המנוהלות על ידי בית השקעות המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות.
 • מוצרים מובנים– אמבן רוכשת מעת לעת עבור לקוחותיה המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, מוצרים מובנים מסוגים שונים אשר מונפקים על ידי גופים פיננסיים המפורטים ומתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת: co.il

לאמבן זיקה למנפיקים של מוצרים מובנים היות והיא מקבלת ממנפיקים כאמור, עמלות ו/או טובות הנאה אחרות בקשר עם ביצוע עסקה במוצרים המובנים או בקשר עם המשך החזקתם.

 • ארבע עונות – רשימת הגופים אשר את הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידם משווקת ארבע עונות, מפורטת ומתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של ארבע עונות בכתובת: co.il.
 • ניהול הון – החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים להלן ("נכסי הזיקה") ומהות הזיקה לנכסי הזיקה, הנה כי החברה עשויה לקבל מיצרני נכסי הזיקה, טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסי הזיקה או בקשר עם המשך החזקתם, ועל כן היא עשויה להעדיף נכסי הזיקה הללו על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסי הזיקה.

בשל הזיקה האמורה של החברות לנכסים פיננסיים מסוימים. החברות עשויות להעדיף לרכוש עבור לקוחותיהן ו/או להמליץ ללקוחותיהן לרכוש לתיקי השקעותיהם נכסים פיננסיים שיש להן זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים המנוהלים על-ידי אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

גילוי נאות

 • אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ, באמצעות חברת בת, משמשת כחתם, מפיץ ו/או יועץ בהנפקות ומקבלת תמורה בגין שירותיה להנפקות אלו.
 • חברות בבית ההשקעות עשויות, במישרין ובעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמן, בכל עת, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים, נמכרים או מוחזקים בחשבונות הלקוחות.
 • רשימת החברות הציבוריות בקבוצה וחברות ציבוריות בעלות זיקה לקבוצה –
 • אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ – מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ.
 • אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ – מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ.

[1] הפירוט ניתן רק לחברות עיקריות אשר עשויה להיות להן רלוונטיות לשירות הניתן על-ידי החברות.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

  תכנים שיעניינו אתכם

  הירשמו לקבלת עדכונים במייל

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444