הודעות לאסיפות כלליות


אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', 4 ביולי, 2022 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 27) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד', 11 ביולי, 2022, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2021 (2) מינוי מחדש של BDO כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו (3) הארכת כהונת הדירקטורים שאינם חיצוניים עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה (ה"ה דוד ויסברג, עדו קוק, ואלה אלקלעי). (4) מינוי גב' נטלי קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה (5) אישור תנאי כהונתה של גב' נטלי קרמר כדירקטורית חיצונית

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: 2 ביוני, 2022.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראו את הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 25 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-064390) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444