איסור מכירה ושימוש במידע פנים – חסר תמונה ראשית desktop

תנאי שימוש

הסכם תנאי שימוש אתר קבוצת IBI בית השקעות בע”מ והחברות הבנות שלה

 

 1. מבוא
  • ברוך הבא לאתר אי.בי.אי. (להלן: "האתר" או "השירותים"), בית השקעות בע”מ והחברות הבנות שלה (להלן: “קבוצת אי.בי.אי.” או “אי.בי.אי.“ או "הקבוצה" או "אנחנו"), המספק פתרונות ייחודיים בתחומים פיננסיים רבים, עבור עשרות אלפי לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים, בארץ ובחו"ל.
  • "קבוצת אי.בי.אי" – חברות קבוצת אי.בי.אי כוללות את אי.בי.אי בית השקעות בע”מ ו/או שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי. אי בע”מ ו/או אי. בי. אי- אמבן ניהול השקעות בע”מ ו/או אי.ב.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע”מ ו/או פועלים אי. בי. אי– ניהול וחיתום בע”מ ו/או פועלים אי. בי. אי- חיתום והנפקות בע”מ ו/או אדגר חתמים בע”מ ו/או אורות השקעות בע”מ ו/או ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ ו/או אי.בי.אי הולדינגס בע”מ, ו/או פלשת השקעות בע”מ, ו/או אי.בי.אי נאמנויות בע”מ, ו/או צעדים החזקות (1993) בע”מ, ו/או צעדים השקעות בטכנולוגיה בע”מ, ו/או קצח ניירות ערך בע”מ, ו/או סי אף אקס מרקט בע”מ, ו/או  קומריט השקעות בע”מ, ו/או  אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ ו/או אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע”מ, ו/או אי.בי.אי פרטנרס בע”מ ו/או אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע”מ ו/או אי.בי.אי תבל בע"מ ו/או אי.בי.אי לאון קבוצת ניהול בע"מ ו/או כל חברה בת ו/או חברה קשורה לאחת החברות המנויות לעיל. יובהר כי תנאי שימוש אלה אינם חלים על אתר חברת הבת אי.בי.אי קפיטל בע"מ בלינקים הבאים: כניסה למערכת My Capital כניסה למנהלים.
  • תנאי השימוש שלהלן חלים על שימוש באתר בלבד. יחד עם זאת, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים. מסמך זה אינו חל על תנאי השימוש ביישומון (אפליקציה) דרכה ניתן להיכנס לאזור האישי.
  • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • שימוש באתר לכל צורך שהוא, לרבות כניסה ו/או גלישה לצורך שימוש בשירות, כפוף למסמך זה ולמדיניות הפרטיות של הקבוצה, המהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לקבוצה. השימוש בשירותים ייחשב כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, בעצם השימוש באתר (לרבות בכל תוכן המופיע בו, ובכלל זה, שימוש בשירות) המשתמש מצהיר כי קרא והבין את מסמכי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש והסכים לתנאיהם.
  • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 

 

 1. סודיות
  • אי.בי.אי. מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להראות, למסור, להודיע, לגלות להעתיק או להביא לידיעת כל גורם, במישרין או בעקיפין, את המידע האישי של המשתמש ללא אישור מראש ובכתב של שלו, ובאופן בלתי מוגבל בזמן – גם לאחר תום השימוש של המשתמש בשירות המקוון, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
  • אי.בי.אי. תשמור על סודיות ואבטחת המידע של כל המידע של המשתמש ותנקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על המידע ואבטחתו, ותוודא כי גישה למידע באזור האישי תהיה נתונה למשתמש ולאי.בי.אי., לצורך שימוש והפעלת המערכת, וכן למי מטעמה אשר קיבלו הרשאה לכך, וזאת לאחר שהוחתמו על ידי אי.בי.אי. על טופס התחייבות לשמירה על סודיות.
  • אי.בי.אי. תכלול בהסכם עם הצד השלישי את כל החובות החלות עליו בקשר למידע במסגרת ההתקשרות.
  • אי.בי.אי. מתחייבת להפריד את המידע באזור האישי מיתר המידע המצוי במערכות המידע שלה.

 

 1. אבטחת מידע
  • קבוצת אי.בי.אי. רואה חשיבות רבה בהגנת פרטיות המשתמשים ואבטחת המידע שלהם ומשקיעה משאבים רבים להגנה על המידע של לקוחותיה ומשתמשי האתר.
  • אי.בי.אי. משתמשת בטכנולוגיית “גלישה מאובטחת”, כך ששרתיה אינם מחוברים באופן ישיר לאינטרנט אלא מבודדים באמצעות מספר שכבות מיגון שמטרתן למנוע פגיעה בשרתים שמכילים מידע, לרבות מידע אישי של משתמשי האתר. בנוסף, משתמשת קבוצת אי.בי.אי. בטכנולוגיית TLS במטרה להצפין את המידע האישי המועבר לקבוצת אי.בי.אי. ממשתמשי האתר.
  • במקרים מסוימים אי.בי.אי. רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין ובכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש. יובהר כי על אף אמצעי הזיהוי שקבוצת אי.בי.אי. נוקטת בהם ומשנה הזהירות, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, יישומי תוכנה, חדירה למאגרי מידע, התחזות, טעויות, גילוי ו/או שינוי מידע על ידי מי שאינו מורשה לכך וכדומה. קבוצת אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה ו/או מי מנושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.
  • בכל מקרה קבוצת אי.בי.אי או מי מטעמה לא ישלחו אליכם כל בקשה לקבלת פרטי חשבונכם וסיסמתכם והודעה כזו באם תשלח תהיה פיקטיבית ותהווה ניסיון דיוג (PHISHING) לשימוש לרעה בפרטיכם.
  • אמצעי זהירות וכללים לגלישה בטוחה–
   • לכל לקוח שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנים סיסמה ראשונית אישית ושם משתמש שהינם אישיים וחסויים. באחריות המשתמש להחליף את הסיסמה הראשונית בהתאם לכללים שלהלן: יש לבחור סיסמת גישה קשה לניחוש ושאינה נמצאת בשימושכם לצורך הזדהות מול אתרי אינטרנט אחרים. סיסמת הגישה תורכב מאותיות לועזיות (גדולות וקטנות) בשילוב ספרות. אורכה של הסיסמה יהיה בן 8 תווים לכל הפחות.
   • המשתמש אחראי לשימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב של המשתמש.
   • יש להימנע מהצגת הסיסמה ושם המשתמש באופן גלוי ואין למסור אותם לאנשים אחרים, וזאת אף אם הגורם מזדהה כנציג קבוצת אי.בי.אי.
   • אין לשמור את הסיסמה בקובץ על גבי המחשב, כדי למנוע את גניבת הקובץ.
   • במערכות הממשק של האזור האישי קיים מנגנון ניתוק אוטומטי לאחר פרק זמן ללא פעילות בחשבון המשתמש ובכל מקרה החשבון ינותק בכל יממה בשעה 00:00 (שעון ארה"ב). בכל מקרה, באחריות המשתמש לבצע ניתוק (log-off) מיד עם סיום פעילותו בחשבון על מנת להגן על חשבונו משימוש זדוני או על ידי כל גורם אחר שאינו בעל הרשאה לחשבונו.
   • בכדי לזהות שאתם גולשים באזור המאובטח באתר קבוצת אי.בי.אי., שימו לב שהכתובת המופיעה בדף הכניסה לחשבון האישי באתר קבוצת אי.בי.אי., מורכבת מהאותיות https (ולא http), ושיש מנעול בשורת הכותרת, דבר המעיד על תקשורת מוצפנת. לחצו על סמל המנעול המופיע במסכים הדורשים את הזדהות הלקוחות. לחיצה כפולה על המנעול, תציג תעודה דיגיטלית המאשרת שמדובר באתר של אי.בי.אי.. יש לוודא שהתעודה הונפקה עבור קבוצת אי.בי.אי. ושהינה בתוקף.
   • מומלץ להימנע מגלישה באתר אי.בי.אי. ממחשב ציבורי ומנקודות אלחוטיות פתוחות. יש להקליד את כתובת הדואר של האתר של אי.בי.אי. ולהימנע מכניסה לאתר על ידי לחיצה על קישורים או דרך הודעות דואר אלקטרוני העלולות להוות מקור לתרמיות. אין לשלוח פרטים רגישים כגון סיסמא או פרטי כרטיס אשראי, בדוא”ל או באתרי אינטרנט, לרבות למישהו שהציג את עצמו כנציג אי.בי.אי.
   • בגלישה מהבית, מומלץ לוודא התקנה של תוכנת אנטי וירוס במחשב, המתעדכנת באופן קבוע וכן עדכון מערכת ההפעלה בעדכוני אבטחה המתפרסמים ומופצים ע”י היצרן. עוד מומלץ שימוש בתוכנות נוספות כגון Anti Spyware, FireWall, המונעות כניסה ופעולה של תוכנות העלולות לאסוף מידע על המחשב ממנו מתבצעת כניסה לאתר.
   • חשבונו של משתמש ינעל ככלל, לאחר 3 ניסיונות גישה כושלים (במערכת SPARK לאחר 5 ניסיונות כושלים). על מנת לשחרר את החשבון מנעילה, יש לפנות לשירות הלקוחות או לאפס את הסיסמה באמצעות forgot password בדף הראשי של האזור האישי.
   • למשתמש קיימת אפשרות לייצא דו"חות מהאתר אל מחשבו האישי ו\או המכשיר עימו הוא מתחברים לאתר. ייצוא הדו"חות מהאתר יהיה באחריות המשתמש בלבד. מובהר כי הדו"חות עלולים להכיל מידע רגיש, וכי מסירתו לגורם שאינו רשאי להיחשף אליו ו\או שמירתו בניגוד להוראות הדין הרלוונטיות עלול להוות עבירה על החוק.
   • יובהר כי קבוצת אי.בי.אי. אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר, ולא לתכנים או למידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים. אנו ממליצים לך את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

 

 1. חובות המשתמש
  • המשתמש מתחייב לעשות שימוש הולם באתר ובמידע המפורסם בו, ולא לבצע כל פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה באמצעות האתר או דרכו וכן כלפי אי.בי.אי. או מי מטעמה.
  • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מאי.בי.אי. .
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.
  • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של אי.בי.אי., במקרים בהם אי.בי.אי. תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או כל דין, תהא אי.בי.אי. רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי אי.בי.אי. עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של אי.בי.אי., כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.
  • המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.
  • המשתמש נושא באחריות מלאה כלפי אי.בי.אי. , ויפצה ו/או ישפה אותה עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה, דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שתהיה לכל צד ג' בכל הקשור לאמור בסעיף זה.

 

 1. שונות
  • לצורך תפעולו השוטף של האתר ואיסוף נתונים סטטיסטיים, אי.בי.אי. עשויה לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים לרבות שמירת כתובת ה IP ושימוש ב"עוגיות" (cookies), להרחבה נא ראו את מדיניות הפרטיות של האתר.
  • כל מידע שיימסר על ידי משתמשי האתר יהווה הסכמה מצד משתמש האתר לקבוצת אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר. אי.בי.אי. רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע הנאגר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, לרבות דיוור ישיר.
  • אי.בי.אי. שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אי.בי.אי. בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר אי.בי.אי., לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.
  • זכויות הקניין הרוחני באתר הן בבעלות אי.בי.אי.. למעט שימוש באתר עבור מתן השירות אין לעשות בו כל שימוש שהוא ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים או לעשות בו שימוש מסחרי.
  • לידיעתך במערכות אי.בי.אי. קיים מנגנון אוטומטי לרישום ותיעוד כל פעולותיך או ניסיונותיך לביצוע פעולות וזאת על פי דין, לצרכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.
  • המידע המוצג באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או כל חוות דעת וייעוץ אחרים. השימוש במידע ובתוכן יעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו של המשתמש בלבד.
  • ייתכן כי הקבוצה תהיה פעילה בסוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר או שניתן להגיע אליהם באמצעות קישוריות. מנהלי ההשקעות בקבוצה עשויים לפעול בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים לשני הכיוונים (בקניה ו/או במכירה) מעת לעת.
  • כל מידע אשר מתייחס לקרנות נאמנות אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות. כל מידע אשר מתייחס לנייר ערך מסוים או לנכס פיננסי בין אם מתפרסם באתר ובין אם ניתן להגיע אליו באמצעות קישוריות, אינו מהווה הצעה או המלצה.
  • אין במידע האמור באתר משום הבעת דעה כל שהיא על החברות הנסקרות בו או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך שאותן חברות מציעות. הקבוצה משתתפת בהנפקות ציבוריות ו/או פרטיות והיא עשויה להשתתף בהנפקות של חברות שלגביהן מתפרסם מידע באתר.
  • אין במידע המוצג באתר כדי להוות ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.
  • החברה מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם הקבוצה ו/או עם כל גורם אחר. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, החברה מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
  • אין לראות באמור באתר זה התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות.
  • מובהר ומוסכם כי השימוש בשירותים המקוונים באתר, כולם או מקצתם, מתופעלים על ידי צדדים שלישיים המספקים לקבוצה את מערכות המידע שלה.
  • המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר או בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.
  • אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין הקבוצה לבין המשתמש.

 

 

 1. מאגרי מידע ודיני הגנת הפרטיות
  • המידע אודות המשתמש ישמר במאגרי המידע המאובטחים של אי.בי.אי., ו/או עבורה בידי גורם הפועל מטעמה, ועשוי להיעשות בו שימוש אך ורק בהתאם לתנאים אלו, לעיל ולהלן, ולרבות עבור ניהול, טיפול, תפעול וייעול שירותים הניתנים או מוצעים עבורי בידי חברות קבוצת אי.בי.אי, אשר עשויות לעשות בו שימוש לצורך ניתוחים סטטיסטיים ודיוור ישיר עבור המשתמש מטעם חברות הקבוצה בהצעות למוצרים ו/או שירותים פיננסיים שונים המשווקים על-ידי חברות הקבוצה לפי דין.
  • אי.בי.אי. מתחייבות לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
  • אי.בי.אי מתחייבת כי המידע הושג כדין וכי קיבלה את כל האישורים וההסכמות הדרושים עפ"י נהלי הקבוצה וכל דין להעברת המידע לצורך עיבודו במערכותיה ו/או במערכות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה בישראל ו/או בחו"ל, וכי העברת המידע לאי.בי.אי. והשימוש שייעשה בו על ידי אי.בי.אי. ו/או ע"י צדדים שלישיים מטעמה אינו פוגע בפרטיות ו/או בזכויות אחרות של המשתמש.

 

 1. דיוור ישיר
  • קבוצת אי.בי.אי עשויה לעשות שימוש במידע ממאגרי המידע שלה גם למטרות הבאות:
   • שיווק, פרסום, קידום מכירות, פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסמיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר;
   • לצרכי ניהול הדיוורים, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לדיוורים;
   • לצורכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (COOKIES).
  • ידוע למשתמש שבכל עת הוא יכול לחזור בו מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת תפוצה מסוימת או בכלל, באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה במייל unsubscribe@IBI.co.il ו/או באמצעות מנגנון ההסרה בדיוור שישלח אליו.
  • אי.בי.אי לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
   • אי.בי.אי., לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים במדיניות הפרטיות שלה
 1. הגבלת אחריות
  • השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא 'AS IS'. מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אי.בי.אי. בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.
  • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אי.בי.אי., נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי המשתמשים, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין ויתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. אי.בי.אי., אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתים המאחסנים את המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה לדיוור, המשתמש משחרר את אי.בי.אי., ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות , ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה מאי.בי.אי., בשל כך.

 

 1. ברירת דין וסמכות שיפוט
  • על תנאי השימוש יחול הדין הישראלי בלבד.
  • כל מחלוקת בנוגע לתנאי השימוש תידון בבתי המשפט בתל אביב ולהם תהיה הסמכות הייחודית לדון בתקנון זה.
  • השירות אינו מוצע במידה ואינו מותר על פי דין המקום של המשתמש.

 

דברו איתנו

  תכנים שיעניינו אתכם

  הירשמו לקבלת עדכונים במייל

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444