privacy policy desktop HEB small

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות אתר קבוצת IBI בית השקעות בע”מ והחברות הבנות שלה

מועד עדכון אחרון: 28 ליולי 2021

 1. מבוא
  • ברוך הבא לאתר אי.בי.אי. (להלן: "האתר" או "השירותים"), בית השקעות בע”מ והחברות הבנות שלה (להלן: “קבוצת אי.בי.אי.” או “אי.בי.אי.“ או "אנחנו"), המספק פתרונות ייחודיים בתחומים פיננסיים רבים, עבור עשרות אלפי לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים, בארץ ובחו"ל.
  • אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים.
  • מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאנחנו אוספים אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותנו הדיגיטליים, לרבות באתר, ביישומונים (אפליקציות) סלולריים ובשירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").
  • אי.בי.אי. תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת בשירותים המקוונים, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של השירותים ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
  • המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

 1. שמירה ואיסוף פרטים אישיים
  • בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, כתובת הדוא"ל שלך וכיו"ב, לדוגמה בעת רישום לשירות מסוים זהו המידע שאתה מוסר בהסכמה וביודעין כי לא קיימת לך חובה בדין למסור מידע זה, למעט אם נאמר אחרת. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.
  • מידע שאתה מספק לאי.בי.אי.:
   • המידע אודותיך נאסף באמצעות טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט, באמצעות הזנת פרטים באזור האישי וכל טופס פנייה אחר המהווה חלק מהשירותים המקוונים, בהם תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, ת.ז, מספר טלפון וכדו', ככל שבחרת להזין פרטים באמצעים אלו. אי.בי.אי. לא תיחשף למידע אישי אודותיך מלבד המידע אותו אתה מספק לאי.בי.אי. באופן ישיר בעת הזנת פרטיך בשירותים המקוונים.
   • המידע עשוי להישמר במערכות המידע של אי.בי.אי. וישמש אותנו בלבד ולצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר, לצורך שיפור השירות המוענק על ידי אי.בי.אי., לצורך מתן שירותים, או לצורך מתן תמיכה וכד'.
   • רישום לשירותים– ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת מתן שירותים מקוונים באתר, אי.בי.אי., תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

 

 • מידע שנאסף באופן אוטומטי:
  • כאשר אתה עושה שימוש בשירותים המקוונים נאסף מידע מהמחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. זהו מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אנו עושים שימוש במידע זה, בין היתר, למידע סטטיסטי. ראה בהמשך שימוש בעוגיות ומשואות רשת (ראו סעיף 5 מטה).

 

 1. שימוש במידע
  • השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין, הסכם תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:
   • לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים המקוונים השונים;
   • לצורך מתן השירותים;
   • לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים המקוונים, למדוד את הביצועים של השירותים ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
   • לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
   • מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיוב') ;
   • בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
   • להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
   • לצורך קבלת פניות מהמשתמשים וטיפול בהן;
   • דיוור ישיר וקשר עם המשתמשים בשירותים;
   • לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;
   • לצוררך אבטחת השירותים המקוונים.
  • השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין

 

 1. מאגרי מידע
  • הנתונים הנאספים יישמרו במאגרי המידע של קבוצת אי.בי.אי. ובאחריותה.
  • שימוש במידע יבוצע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם למסמך תנאי השימוש, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי.בי.אי. מתחייבת לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתר, ומתחייבת לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
  • ככל שאיסוף ועיבוד המידע כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע אודותיך ואודות אחרים על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי
  • מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר .
  • אי.בי.אי. לא תחשב כמי שמעבירה מידע לצדדים שלישיים מידע מזוהה אודות משתמש במקרים המפורטים להלן:
   • בהסכמה ובאישור המשתמש.
   • במקרה בו העבירה ו/או הסבה אי.בי.אי. לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצד שלישי, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
   • לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה.
   • בכל מקרה בו הפר המשתמש תנאי את מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות השירות ו/או בקשר אתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין.
  • אי.בי.אי. רשאית להעביר את פרטי הקשר של המשתמש לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:
   • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה.
   • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.
   • אם אי.בי.אי. תסבור לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאפליקציה ו/או לכל צד שלישי אחר.
   • בכל מקרה בו תסבור אי.בי.אי., על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש הקבוצה, או לרכוש ו/או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.

 

 1. שימוש בעוגיות ומשואות רשת
  • אי.בי.אי. משתמשת בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) באתר.
  • עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה.
  • משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות שניתן להטביע בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
  • אי.בי.אי. משתמשת בעוגיות ומשואות רשת לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
  • ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

 

 1. זכות לעיון ותיקון המידע
  • זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי אי.בי.אי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
  • הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של אי.בי.אי., בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. אי.בי.אי. תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
  • הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. אי.בי.אי. תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
  • לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו בטלפון 6212* או באמצעות טופס יצירת קשר מקוון.
 1. אבטחת מידע
  • אי.בי.אי. מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.
  • אי.בי.אי. מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).
  • אי.בי.אי. מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט.
  • אי.בי.אי. תדווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לה על האירוע.
  • באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים.
  • על המשתמש לשמור על חיסיון הסיסמה לאתר (אזור אישי) ולא להעבירה לאף גורם אחר.

 

 1. דיוור ישיר
  • אי.בי.אי. עשויה לשלוח אליך מפעם לפעם מידע שיווקי ופרסומי הקשור לקבוצת אי.בי.אי. או לשירותיה. מידע זה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל מקרה תוכל תמיד לבטל את הסכמתך ולא לקבל יותר מסרים כאמור.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות
  • אי.בי.אי. שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

צור קשר

ליצירת קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה באמצעות פניה דרך הטופס המקוון, לחצו כאן >>

 

דברו איתנו

  תכנים שיעניינו אתכם

  הירשמו לקבלת עדכונים במייל

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444