מדיניות החזקת נכסים


לקוח/ה יקר/ה,

הנדון: נכסים פיננסיים וכספי לקוחות המוחזקים אצל משמורנים מקומיים או זרים

1. ברצוננו לעדכנך כי הנכסים הפיננסיים והכספים בחשבונך אצל שרותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. בע”מ (“שרותי בורסה” או ה”החברה“), מופקדים למשמורת אצל משמורנים שהינם גופים מקומיים או גופים זרים, העומדים בפרמטרים שונים אשר נקבעו בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ (“הבורסה“) ובמדיניות החזקת נכסי לקוחות אשר אומצה על ידי החברה (“המדיניות“), וזאת באופן ישיר או עקיף, באמצעות החזקה על ידי תתי משמורנים.

2. מסמך זה סוקר באופן כללי את מדיניות הבחירה וההתקשרות עם המשמורנים לצורך החזקת נכסי לקוחות, וכן מפרט אודות אופן יישום המדיניות, לרבות תהליכי בקרה ומעקב אחר פעילות המשמורנים.

3. בחירה והתקשרות עם משמורנים לצורך החזקת הנכסים הפיננסיים וכספי לקוחות:
3.1. טרם ההתקשרות עמו, שרותי בורסה מקפידה לבחון מגוון היבטים הנוגעים לאיתנותו וחוסנו הפיננסי של המשמורן, ומוודאת כי המשמורן עומד בקריטריונים כלכליים אשר נקבעו במדיניות.
בנוסף, בטרם ההתקשרות עם המשמורן, נבחנים גם המוניטין, המקצועיות, שנות הניסיון, סטנדרט שרותי התפעול שלו ואיכות השירותים. הבדיקות האמורות מבוצעות במידת האפשר, ובהתחשב בשיתוף הפעולה ובקבלת הנתונים מהמשמורן עמו עומדת ההתקשרות על הפרק, בין היתר במגוון אמצעים דוגמת שאלונים, דוחות מאזן, דרוגים מטעם חברות מתמחות, ביקורים ופגישות במשרדי המשמורן והכל בהתאם לשיקול דעת החברה.
3.2. שרותי בורסה קבעה לעצמה מגבלות על סך היקף נכסי וכספי הלקוחות המוחזקים על ידה אצל משמורנים מקומיים או זרים.
3.3. בהתייחס למשמורנים שהם גופים זרים – החברה בוחנת באמצעים סבירים האם המשמורן פועל במדינה בה קיימת רגולציה ראויה המסדירה לכאורה את פעילות המשמורן ואת הפרדת נכסיו מנכסי לקוחותיו.

4. אופן יישום המדיניות ואופן הפיקוח על פעילות המשמורן:
4.1. שרותי בורסה מיישמת את הוראות המדיניות באופן שוטף.
4.2. הגורמים האחראיים ליישום הוראות המדיניות בחברה הם קצין הציות, מנהל הסיכונים ומנכ”ל החברה.
4.3. לחברה נהלים אופרטיביים העוסקים ביישום הוראות המדיניות והטמעתם, ונהלי עבודה הנוגעים למעקב אחר פעילות המשמורן, המושתתים על עקרונות המדיניות תוך הדגשת העקרונות המנויים בה ובתקנון הבורסה.
4.4. בנוסף לבדיקות הנערכות בטרם ההתקשרות עם המשמורן, החברה עורכת, בין היתר, בקרות ומקיימת מנגנוני פיקוח ובקרה שוטפים אחר התנהלות המשמורנים עימם התקשרה, ביניהם בדיקה תקופתית של חוסנם הפיננסי ונתונים פיננסיים כמפורט להלן:
א. בדיקה תקופתית של נתונים פיננסיים (דוגמת דירוג ושינויים בדירוג, שינויים במרווחיCDS , שינויים בתשואת אג”ח, שינויים במחיר מניה סחירה, בחינת דוחות כספיים);
ב. מעקב אחר פרסומים הנוגעים למשמורן, כולל דירוג בסקרים בינלאומיים, גידול או קיטון בהיקף הנכסים המנוהלים על ידו, זכייה בפרסים בינלאומיים, סנקציות וקנסות מצד רגולטורים וכו’;
ג. בדיקת דיווחים ופרסומים מטעם המשמורן, על מנת לוודא כי לא קיים “חשש מהותי” בנוגע לעסקי המשמורן.
ד. וידוא ובקרה כי רישיונותיהם וחברותיהם של המשמורנים צד ג’ מטעם הגופים והרשויות הרגולטוריים המפקחים על פעילותם במדינה הזרה (דוגמת ה- SEC, FCA,SIPC וכיוב’) בתוקף.
ה. יובהר כי חלק מהותי מהבקרה מושתתת על מצגים הנמסרים על ידי נציגי המשמורן עצמם.

 

בכבוד רב,

שרותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. – בע”מ

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444