גילוי-נאות

בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, אי.בי.אי. - אמבן ניהול השקעות בע"מ ושרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("החברות") מתכבדות להביא לידיעתכם את הבאים:

 1. אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ הינה בעלת רישיון משווק השקעות ועוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.
 2. אי.בי.אי. - אמבן ניהול השקעות בע"מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

תיאור מבנה קבוצת אי.בי.אי.

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ מחזיקה במגוון חברות המשתייכות לקבוצת אי.בי.אי. ("בית ההשקעות"). בית ההשקעות עוסק, באמצעות חברות הקבוצה, במגוון פעילויות בשוק ההון לרבות בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות, בניהול קרנות נאמנות, במתן שירותי בביצוע בניירות ערך ושירותי חבר בורסה, בהשקעה בניירות ערך עבור עצמו ואחרים, במתן שירותי חיתום והפצה, בניהול קרנות השקעה, ובפעילויות נוספות בשוקי ההון בישראל ומחוץ לה.

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ הינה בעלת החזקות בתאגידים הבאים כדלקמן[1]:

בעלות מלאה באי.בי.אי. אמבן ניהול השקעות בע"מ ("אי.בי.אי. – אמבן") המנהלת תיקי השקעות ועוסקת בשיווק השקעות;

 • בעלות מלאה באי.בי.אי. אמבן ניהול השקעות בע"מ ("אי.בי.אי. – אמבן") המנהלת תיקי השקעות ועוסקת בשיווק השקעות;
 • בעלות מלאה באי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("אי.בי.אי. ניהול קרנות") המנהלת מגוון קרנות נאמנות;
 • בעלות מלאה בשרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("שרותי בורסה"), המשמשת כברוקר וכחבר בורסה;
 • בעלת שליטה בפועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ, המעניקה באמצעות חברה בת, שירותי חיתום, הפצה וייעוץ להנפקות ("פועלים אי.בי.אי.");
 • בעלת שליטה בארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, שהינה בעלת רישיון סוכן תאגיד, המשווקת נכסים פיננסיים שונים ("ארבע עונות");
 • בעלת שליטה במספר קרנות השקעה זרות כמפורט בנספח.
 • בעלות מלאה בסי.אפ.אקס מרקט בע"מ העוסקת בפעילות ברוקראז' והמרה ביחס למסחר במטבעות חוץ עבור לקוחות כשירים באמצעות מערכת מסחר אלקטרונית;

לאור האמור לעיל, הגופים המצוינים לעיל הינם גופים קשורים לחברות אשר הינן גם תאגיד קשור אחת לשנייה.

זיקת החברות לנכסים פיננסיים

לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים, הואיל והם הונפקו או מנוהלים על-ידי חברות קשורות לה ו/או מאחר והן או חברות קשורות להן עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם:

 • קרנות נאמנות- קרנות נאמנות המנוהלות על-ידי אי.בי.אי. ניהול קרנות המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות. לצפיה לחץ/י כאן.
 • קרנות השקעה - העונות להגדרת "קרן זרה", כמשמעותו של מונח זה בחוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות נאמנות, התשנ"ד- 1994, המנוהלות על ידי אי.בי.אי בית השקעות המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות לצפיה לחץ/י כאן.
 • קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות- המנוהלות על ידי הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ (להלן:"הלמן אלדובי") ו/או חברות מקבוצת הלמן אלדובי אשר מתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של הלמן אלדובי בכתובת: https://www.hag.co.il.
 • מוצרים מובנים- אמבן רוכשת מעת לעת עבור לקוחותיה המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, מוצרים מובנים מסוגים שונים אשר מונפקים על ידי גופים פיננסיים המפורטים ומתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת: ibi.co.il. לאמבן זיקה למנפיקים של מוצרים מובנים היות והיא מקבלת ממנפיקים כאמור, עמלות ו/או טובות הנאה אחרות בקשר עם ביצוע עסקה במוצרים המובנים או בקשר עם המשך החזקתם לצפיה לחץ/י כאן.
 • רשימת הגופים אשר את הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידם משווקת ארבע עונות מפורטת ומתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של ארבע עונות בכתובת: fsfp.co.il.

בשל הזיקה האמורה של החברות לנכסים פיננסיים מסוימים, עוסקות החברות בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות. החברות עשויות להעדיף לרכוש עבור לקוחותיהן ו/או להמליץ ללקוחותיהן לרכוש לתיקי השקעותיהם נכסים פיננסיים שיש להן זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים המנוהלים על-ידי אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

גילוי נאות

 • פועלים אי.בי.אי., באמצעות חברת בת, משמשת כחתם, מפיץ ו/או יועץ בהנפקות ומקבלת תמורה בגין שירותיה להנפקות אלו.
 • חברות בבית ההשקעות עשויות, במישרין ובעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמן, בכל עת, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים, נמכרים או מוחזקים בחשבונות הלקוחות.
 • רשימת החברות הציבוריות בקבוצה וחברות ציבוריות בעלות זיקה לקבוצה-
  • אי.בי.אי. בית השקעות - מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").
  • פועלים אי.בי.אי. - מניותיה נסחרות בבורסה.

אי.בי.אי. בית השקעות הינה בעלת החזקות בסלע קפיטל אינווסמנט בע"מ אשר לה התקשרות למתן שירותי ניהול עם סלע קפיטל נדל"ן בע"מ, שהינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה (מניות ואגרות חוב) נסחרים בבורסה.

[1] הפירוט ניתן רק לחברות עיקריות אשר עשויה להיות להן רלוונטיות לשירות הניתן על-ידי החברות.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי

שתפו עם חברים :