<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

שירותי ESCROW

 • ניהול מאגר הנתונים והתאמתו לנכסים בעסקה
 • פתיחה וניהול חשבונות ספציפיים לכל עסקה בה מועברים כספים וניירות ערך
 • טיפול ב-Anti Money Laundering  – AML מול בעלי המניות ונציגיהם
 • ניכוי מס במקור בהתאם לצורך, תוך הנפקת אישורי מס לנהנים
 • מנהל עסקה יעודי המלווה את התהליך מול הנהנים ועורכי הדין בעסקה
 • חלוקת התמורות על פי אבני הדרך בעסקה ובהתאם להסכם הנאמנות
 • הפקת דוחות מסכמים לבעלי המניות והנהנים

 

שירותי Paying Agent

 • ניהול מאגר הנתונים והתאמתו לנכסים בעסקה
 • פתיחה וניהול חשבונות ספציפיים לכל עסקה בה מועברים כספים וניירות ערך
 • טיפול ב- Anti Money Laundering – AML מול בעלי המניות ונציגיהם
 • ניכוי מס במקור בהתאם לצורך, תוך הנפקת אישורי מס לנהנים
 • מנהל עסקה יעודי המלווה את התהליך ומתנהל מול הנהנים ועורכי הדין בעסקה
 • הפקת דוחות מסכמים לבעלי המניות והנהנים

 

עסקאות בניהולנו

שתפו: Share: