IBIמגזין

מסלולי מידע בורסה

75
מערכת IBI
4 נובמבר 2018 ב-07:54

לקוח/ה יקר/ה,

הנדון: שינויים בנתוני המסחר המוצגים באמצעות מערכת המסחר

לאחרונה תוקן תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ (“הבורסה“), באופן בו החל מיום 1 בינואר 2019 יחולו שינויים בעלויות אותן גובה הבורסה מחברי הבורסה, בגין הצגת מידע המתייחס למסחר בבורסה בתל אביב.

בעקבות שינוים אלה, יחול שינוי בנתוני השוק המוצגים באמצעות מערכות המסחר של החברה.

לאחר יום 1 בינואר 2019, תוכל/י לקבל את נתוני המסחר המופצים על ידי הבורסה בהתאם לאחד מהמסלולים הבאים:

  • מסלול רגיל – חבילת נתוני מסחר הכוללת רמת מחיר אחת בלבד להיצע וביקוש של ניירות הערך הנסחרים בבורסה, יחד עם מחיר העסקה האחרון ומחזור כספי. הנתונים יוצגו בזמן אמת, ללא עיכוב.
  • מסלול מורחב – חבילת נתוני מסחר הכוללת את כלל המידע המופץ על ידי הבורסה, ובכלל זאת חמש רמות מחיר להיצע וביקוש לניירות ערך הנסחרים בבורסה, והיקף המחזור היומי בכל נייר ערך. הנתונים יוצגו בזמן אמת, ללא עיכוב.

ככל שברצונך כי חשבונך ישויך למסלול המורחב, יש להחזיר למשרדנו את >>הטופס המצורף למכתב זה<<, חתום על ידך,
לכתובת דוא”ל: ibitrade@ibi.co.il
או לפקס מספר 03-5190329.
לאחר הדפסת המסמך וחתימה עליו, מומלץ להשתמש בלינק “טפסים דיגיטליים” => “שליחת מסמכים להמשך טיפול” באתר הבית של IBI TRADE.

במידה שלא תתקבל בחירתך עד ליום 25 בדצמבר 2018 חשבונך ישויך למסלול הרגיל במערכת המסחר.

לתשומת ליבך – ככל וחשבונך ישויך למסלול הרגיל, בין היתר, לא תוכל להמשיך ולצפות בנתוני מסחר ביחס לחמש רמות מחיר להיצע וביקוש לניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב, כפי שמוצגים כיום במערכת המסחר (אלא ברמה אחת בלבד).

אנו עומדים לרשותך לכל הבהרה.

בכבוד רב,

שרותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. – בע”מ

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

      דברו איתנו

      השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444