hero-funds

קרנות מנוהלות

IBI קרנות נאמנות מציע מגוון רחב של קרנות נאמנות מנוהלות בקטגוריות השקעה שונות. הניסיון הרב והוותק שצברנו לאורך השנים, באים לידי ביטוי במקצוענות ובהישגים רבים לאורך השנים


חשיפה למניות     0 – ללא חשיפה     1 – עד 10%     2 – עד 30%     3 – עד 50%     4 – עד 120%     5 – עד 200%     6 – מעל 200%


חשיפה למט”ח     0 – ללא חשיפה     A – עד 10%     B – עד 30%     C – עד 50%     D – עד 120%     E – עד 200%     F – מעל 200%


(1) בתאריך 4.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (00)(!) מדדית ללא מניות.
(2) בתאריך 4.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (00)(!) ריבית משתנה.
(3) בתאריך 8.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (1A) גבע אג"ח חברות מנוהלת.
(4) בתאריך 9.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה.
(5) בתאריך 9.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (3C) תיק השקעות מנוהל 50\50.
(6) בתאריך 16.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (1C) אג"ח פלוס חו"ל 10/90.
(7) בתאריך 16.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (00) שקלים ללא מניות.
(8) בתאריך 16.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (4D) מניות חו"ל 
(9) בתאריך 16.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (4A) תיק מניות ישראל 
(10) בתאריך 17.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (1D) אג"ח דולר ריבית משתנה
(11) בתאריך 17.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
(12) בתאריך 17.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט
(13) בתאריך 18.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (0B)(!) קונצרני ממוקד
(14) בתאריך 18.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (00) שקל קצר
(15) בתאריך 31.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראל
(16) בתאריך 14.3.22 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. (0D) אג"ח עולמי נקוב $
(***)  סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי על אף האמור לעיל, הקרנות שבניהול מנהל הקרן לא תיצורנה חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה.
יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה. יובהר כי בהתאם להנחיות הדין, לא תחשב חברה לחברה נטולת זיקה לישראל עד ליום 07.11.2024 ככל שאגרות חוב שלה היו רשומות למסחר בישראל ערב יום 07.11.2021
"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. יובהר, כי מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות בקרנות בכפוף לעמידה בתנאי ההוראה
"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יובהר, כי מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות בקרנות בכפוף לעמידה בתנאי ההוראה.
^ קרן חייבת
~ בתאריך 29.7.20 בעקבות מיזוג הקרן עם קרן "אי.בי.אי. (4A) מניות ישראל". שונה שם הקרן ל "אי.בי.אי. (4A) תיק מניות ישראל" שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. (4A) מניות אקטיבית "
לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף (חלק ב') לחצ/י כאן
אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.
מנהל הקרן הינו אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("מנהל הקרן"). המידע המוצג באתר ביחס לקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) יחידות בקרנות הנאמנות האמורות, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המוצג באתר בקשר עם מדיניות ההשקעות של קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן הינו מידע תמציתי ואין לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בקרנות הנאמנות ולכן אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. אין בתשואות העבר של קרנות הנאמנות המוצגות באתר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד או כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. רכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד.
דברו איתנו
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444