מהן קרנות גידור ומה יתרונות ההשקעה בהן בתקופה זו?

על רקע פרוץ המלחמה בעזה והטלטלה בשווקים, משקיעים גדולים לא אוהבים להפסיד כשהשווקים יורדים. קרנות גידור עשויות להיות פתרון יצירתי ואפקטיבי למצב כזה

מערכת בית השקעות IBI
10 דצמבר 2023 ב-13:49

בשוק ההון, יאמר לכם כל משקיע, אין תעודות ביטוח. המלחמה מול החמאס, שפרצה ב-7 באוקטובר, טלטלה כצפוי גם את הבורסה בתל אביב שהגיבה בירידות חדות ביומיים הראשונים והמשיכה לדשדש בימים שבאו אחר כך. מדד הבנקים, לדוגמה, שזינק יותר מ-70% בשלוש השנים האחרונות ו-12% בספטמבר 2023 לבדו, נחשב כבר זמן רב לאחד הנכסים הפיננסיים היציבים בשוק המקומי. אלא שאז התרחשה מתקפת החמאס והמדד צלל בכ-20% בשבועיים.

מה יכולים המשקיעים לעשות לנוכח ירידות ותנודות חדות כאלו? אם אתם משקיעים מהשורה, שקונים ומוכרים ני"ע ומרוויחים רק אם הם עולים (אסטרטגיית לונג), התשובה היא כנראה "לא הרבה", למעט כמובן בחירה נכונה של ניירות הערך להשקעה, בין אם באופן עצמאי ובין אם באמצעות מנהל תיק השקעות מקצועי.

פתרון יעיל למצבי שוק משתנים

למשקיעים אמידים יותר, יש שיאמרו משקיעים *כשירים (עם שווי כולל של נכסים נזילים מעל 8.3 מיליון שקל, ו/או הכנסה גבוהה מ-1.2 מיליון שקל בכל שנה מהשנתיים האחרונות) – דווקא יש פתרון, אפילו פתרון יצירתי.

קרנות גידור (Hedge Funds) הן מכשירי השקעה מנוהלים שמטרתם להשיא תשואת יתר על המדד בכל מצבי השוק, גם בתקופות של ירידות וחוסר ודאות, תוך שימוש בכל הכלים הפיננסיים הזמינים למנהלי הקרן, כולל מסחר באופציות ומכירה בחסר (שורט).

השקעה בקרנות גידור אמורה לספק למשקיעים שילוב אטרקטיבי של תשואה גבוהה מול סטיית תקן נמוכה. בישראל, מנהלות קרנות הגידור עשרות מיליארדי דולרים, בעיקר על ידי גופי השקעה פרטיים. יש מעט מאוד קרנות גידור של בתי השקעות מקומיים, שלוש מהקרנות הללו מנוהלות כיום ב-IBI.

ממזערים הפסדים בשוק יורד  

ההשקעה בקרנות גידור שונה מאוד מהשקעה מנוהלת רגילה בשוק ההון. בהשקעה סטנדרטית מבוססת אסטרטגיית לונג, המשקיע מתנהל בשוק (קונה ומוכר) על פי הערכותיו או הערכות של מומחים פיננסיים. בכל מקרה, אין לו או לה שום הגנה מפני הפסדים. בקרנות גידור, לעומת זאת, ניתן לגדר סיכונים ולצמצם את ההפסדים גם כשהשוק יורד באמצעות שימוש בנגזרים, שורטים ועוד.

לדוגמה, ניתן לרכוש אופציות פוט המהווה ביטוח מפני ירידות וליצור טווח שבתוכו המשקיע ירוויח אם השוק יירד. אופציית פוט היא למעשה ביטוח שהמשקיע יכול לרכוש. המשקיע בעצם משלם סכום קטן כדי לבטח את תיק ההשקעות מפני ירידות חריפות בשוק, בדיוק כמו שניתן לבטח טיול בחו"ל או רכב.

מדדי הצלחה

בניגוד להשקעה בתיק השקעות מנוהל, שבה המשקיעים יכולים לעקוב בכל רגע נתון אחר תמהיל ההשקעות, בקרן גידור המשקיעים נותנים ייפוי כוח למנהל הקרן להשקיע בכל אפיק, נייר וערך וכלי פיננסי שימצא לנכון, כל עוד הם נמצאים בגבולות הגזרה של הקרן וכל עוד הם משיאים תשואה מספקת.

זה אומר שלמנהלי קרנות גידור יש גמישות מלאה לבצע שינויים תכופים וחדים בתיק במקרים של אירועים קיצוניים כמו המלחמה הנוכחית. המשקיעים מתבקשים לסמוך עליהם שיקבלו החלטות השקעה נכונות ולא יחשפו את כספם לסיכוני יתר.

רוב קרנות הגידור פועלות תוך התמקדות בסגמנט או סקטור מסוימים בשוק, כאמור תוך קביעת גבולות גזרה שמנהלי הקרן מתחייבים לפעול בתוכם. ניתן לראות קרנות המשלבות בין פוזיציות לונג ושורט בשוק, בניסיון "להכות" את המדדים המובילים. קרנות אחרות מתמקדות באירועי שוק כמו מיזוגים ורכישות, אירועים ביטחוניים ואסונות טבע – או נכנסות לפוזיציות (לונג או שורט) בהתאם לאירועים מאקרו כלכליים בשוק. בפני מנהלי הקרנות עומדת, כאמור, גם האפשרות לשלב בין כלים שונים להשגת מטרות הקרן. קרנות הגידור של IBI לא נכנסות לפוזיציית שורט, אבל משלבות בין אסטרטגיית לונג לבין שימוש באופציות.

ויש גם יתרון שנובע מסביבת הריבית הגבוהה: בהשקעה באופציות, מנהל ההשקעות בקרן נדרש להעמיד מזומן כנגד האופציות. אם בעבר הלא רחוק, המזומן הזה היה "יושב" בריבית כמעט אפסית, כיום האג"חים נותנים תשואות יפות של עד 5%-5.5%, כך שגם הכסף שיושב במזומן מייצר כסף למנהלי קרנות הגידור.

בשורה התחתונה, מטרת קרנות הגידור היא להשיא למשקיעים תשואת יתר בכל מצב שוק תוך שימוש בכל אפיק ומכשיר השקעה שמנהל הקרן רואה לנכון בהתאם למדיניות הקרן. הקרנות אמנם אינן נטולות סיכונים, כמו ברוב ההשקעות בשוק ההון, אבל מהוות פתרון אפקטיבי למשקיעים גדולים יחסית השואפים להמשיך להרוויח גם במצבי אי ודאות ושוק יורד.

 

*בהתאם לסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

האמור מובא למטרות אינפורמטיביות ואינו מהווה "ייעוץ השקעות" ו/או "שיווק השקעות" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ו/או תחליף להנ"ל. ההשקעה בקרנות גידור מיועדת לעד 35 ניצעים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 במהלך 12 חודשים עוקבים בלבד ואינה מוצעת לציבור או מיועדת לו. אין לראות באינפורמציה המוצגת במסמך זה משום הבטחת תשואה כלשהי ואין לראות בו כהמלצה, חוות דעת ו/או משום תחליף לייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכיוצ"ב) המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

ההשקעה בקרנות הגידור צריכה להתבצע לאחר שהמשקיע בחן באופן אישי עם יועציו הוא את המסמכים המשפטיים של הקרנות, את תנאי ההשקעה בקרנות, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה, ואת יכולתו לעמוד בסיכונים הנובעים מהשקעתו והינה כרוכה בחתימה על מסמכי ההשקעה, לרבות הסכם ההצטרפות. אין בפרסום זה כדי ליצור התחייבות או אחריות כלשהי של אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ו/או מי מטעמה, כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליו.

דברו איתנו