תקנון מבצע למצטרפים בינואר 2022 – 0 ₪ דמי שימוש לכל השנה

  1. הגדרות

למונחים הבאים תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"החברה" שירותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. בע"מ.
"לקוחות חדשים" לקוחות חדשים שאינם נמנים על לקוחות החברה הקיימים, אשר ישלימו את תהליך ההצטרפות במהלך תקופת ההצטרפות.
"הצטרפות" השלמת תהליך פתיחת חשבון מסחר עצמאי בחברה. יובהר, כי פתיחת החשבון כפופה, בין היתר, לחתימה על הסכם הצטרפות ולעמידה בתנאי החברה, לרבות, הפקדת מזומן ו/או נכסים פיננסיים בסך מינימלי של 20,000 ₪ לחשבון.
"תקופת ההצטרפות" המבצע חל ביחס ללקוחות חדשים המצטרפים בין ה-01/01/2022 ל-31/01/2022.
"המבצע" פטור מדמי שימוש עבור מסלול בסיסי (15 ₪), ממועד ההצטרפות ועד לסוף תוקפת המבצע, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה.
"תקופת המבצע" החל מיום 01/01/2022 ועד ליום 31/12/2022.

 

  1. תיאור המבצע

במסגרת המבצע הלקוחות החדשים יהיו זכאים לפטור מדמי שימוש עבור מסלול בסיסי (15 ₪) בלבד, ממועד ההצטרפות ועד לסוף תוקפת המבצע.

שם המבצע – 0 ₪ דמי שימוש לכל השנה.

ככל שיבחר הלקוח במסלולים מורחבים, דמי השימוש בגינם יגבו כסדרם וכשיעורם, על פי הסכם ההתקשרות של הלקוח עם החברה.

 

  1. פרשנות

השימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר הנו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה.

השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע – תגברנה הוראות תקנון זה.

 

  1. כללי

אין כפל מבצעים והנחות.

לא יינתן כל זיכוי או החזר כלשהו בגין המבצע.

תקנון מבצע זה ימצא במשרדי החברה ברחוב אחד העם 9 תל אביב ובאתר האינטרנט של אי.בי.אי בית השקעות בע"מ בכתובת: ibi.co.il.

תקנון מבצע זה ממצה את כל פרטי המבצע, ממצה את אחריותה ומחויבותה של החברה ומבטל כל מצג או הבטחה שניתנו או שיינתנו, ככל שיהיו, בדרך אחרת, לרבות על-ידי נציגיה או עובדיה של החברה.

בנוסף לאמור בתקנון מבצע זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהיה רשאית שלא להעניק את הטבת המבצע, באם יתברר כי קבלתה נעשתה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.

החברה רשאי ושומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר החברה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי משפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.


דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444