IBIמגזין

August 2020 Newsletter

What's new at S Cube? Stay updated on our latest insights and news, see what’s planned next and be the first one to know of our upcoming events!

6-2019
מערכת IBI
4 אוגוסט 2020 ב-07:24

האם אני נדרש לבדיקת ירידת ערך עקב COVID-19?

התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והמשבר הכלכלי שהחל בעקבותיו השפיע רבות על חברות ועל השווי שלהן. חברות מעטות הצליחו לרתום את המשבר לטובתן או צלחו אותו ללא השפעה רבה על מצבן אך לצערנו רובן המכריע של החברות נפגעו מהתפשטות הנגיף וההגבלות שחלו בעקבותיו.

ההגבלות שיושמו משפיעות על מצבן העיסקי של חברות בטווח המיידי ומגבירות את חוסר הוודאות לגבי העתיד, דבר הגורם לכך שחברות רבות נדרשות כעת לבחון את השלכות המשבר הנוכחי על התוכניות העסקיות שלהן, כיצד ישפיע על הטווח הקרוב, פעילותיוהן העתידיות והדיווחים הכספיים שלהן.

השפעה פוטנציאלית אחת מיני רבות של המשבר על דיווחיהן הכספיים של חברות היא ירידת שווי של נכסי החברה. התקן החשבונאי הרלוונטי למצב שכזה הוא תקן IAS 36, שמטרתו היא קביעת נהלים שעל חברה (או יישות, כפי שנכתב בתקן) חובה ליישם על מנת להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על הסכום בר-ההשבה שלהם.

סכום בר- השבה הינו הערך שיתקבל משימוש בנכס או ממכירתו. כאשר נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר- השבה שלו ישנה ירידה בערך הנכס ותקן IAS 36 דורש מהחברה להכיר בהפסד שנגרם כתוצאה מירידת הערך.

על פי התקן, על חברות מוטלת החובה לבחון סימנים העלולים להצביע על ירידת ערך פוטנציאלית.

על מנת לבצע בדיקה בסיסית בנוגע להמצאותו של סימן כלשהו המצביע על ירידת ערך, יש לשקול מספר גורמים. ראשית כל, מקורות מידע חיצוניים –

 1. האם קיימים סימנים, הניתנים לצפייה, המעידים שחלה ירידה משמעותית בערך הנכס במהלך התקופה מעבר למה שניתן לצפות כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל?
 2. האם היו שינויים משמעותים בעלי השפעה שלילית על החברה שחלו במהלך התקופה או בעתיד הקרוב בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית שבה פועלת החברה, או שצפויים לחול בעתיד הקרוב בשוק אליו מיועד הנכס?
 3. האם חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק? האם סביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון בו משתמשים לטובת חישוב שווי השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר-ההשבה של הנכס?
 4. האם בספרים של החברה, הערך של הנכסים נטו של אותה חברה גבוה משווי השוק שלה?

בנוסף לכך, יש לשקול מקורות מידע פנימיים –

 1. האם קיימות ראיות, הניתנות להשגה, המעידות על התיישנות או על נזק פיזי של נכס?
 2. האם קיימים שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על החברה, שחלו או צפויים לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי לעשות בו שימוש? שינויים אלה כוללים בין היתר השבתת שימוש בנכס, תוכניות להפסקת פעילות או לשינוי מבני בפעילות שאליה שייך הנכס, תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנחזה קודם לכך והערכה מחדש של אורך החיים השימושי של הנכס.
 3. האם קיימות ראיות, הניתנות להשגה ממערכת הדיווח הפנימי, המעידות על כך שהביצועיים הכלכליים של הנכס גרועים מאלו שנחזו או שיהיו כאלה בעתיד?

חשוב להדגיש כי הרשימה לעיל איננה רשימה ממצה וחברה עשויה לזהות סימנים נוספים המצביעים על ירידה אפשרית בערך של נכס. קיומם של סימנים נוספים אלו ידרוש מהחברה לקבוע מחדש את הסכום בר-ההשבה של הנכס.

מכיוון שהמשבר השפיע על כל חברה בצורה שונה והסיבות לירידת ערך הן רבות ומגוונות, כל מקרה חייב להיבחן לגופו.

בתקופה האחרונה, אנחנו מקבלים פניות חוזרות ונשנות בנוגע לנושא הזה ונשאלים עליו רבות. ניכר שישנו בלבול רב ובעת הזאת בה אנו כולנו נדרשים לסולידריות והושטת עזרה לזולת אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ חינמי. אל תהססו להתייעץ על מנת שנוכל לעזור לכם לדעת היכן אתם עומדים כעת וכיצד נכון להתקדם הלאה ביציאה מן המשבר.

UPCOMING EVENTS

US Perspective on Raising Funds – What You Need to Know

Save the date and join us on August 18th for an online discussion on raising funds.

A panel of US based experts will review everything you need to know on fundraisings, each expert from a different angle –  law firms, VCs and Founders.

Email us and we'll notify you when registration is open

לקבלת הצעה

  תכנים שיעניינו אתכם

  לקבלת הצעה

   זמינים ב -

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444