ניהול-תיקי-מניב

לתזרים מזומנים יש חשיבות גבוהה. הוא מאפשר לקבל החזר קבוע מכספי ההשקעה, הכנסה קבועה, למשל לצורך מחייה, והוא גם ברומטר קבוע למצב ההשקעה וחוסנה.

השקעה באפיקים רבים, בהם סחורות, טכנולוגיה ויזמות נדל”ן אינה מניבה בבסיסה תזרים יציב.

לעומתם, ביטוח, תשתיות ונדל”ן מניב למשל, מניבים תזרים ובנוסף, הם אינם מושפעים מעונתיות או משינויים טכנולוגיים.

מעתה, ניתן להשקיע בתיק ניירות ערך מניבים וסחירים. לתיק זה מאפיינים ייחודיים והוא מאפשר פיזור וגיוון, תוך מיקוד בנכסים המניבים תזרים מזומנים.

<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

מה ההבדל בין תיק מנוהל רגיל לתיק IBI Dividend?

עיקר המאמץ של מנהל ההשקעות בתיק מנוהל רגיל הוא בהעלאת שווי התיק בטווח הארוך. לעומת זאת, תיק השקעות IBI Dividend (או בשמו הקודם: “תיק מניב”) מתמקד בבחירת ניירות ערך איכותיים, בתחומים מניבים, המסוגלים להניב תזרים שוטף גבוה, בדומה להחזקת נכס ריאלי.

למעשה, במחקרים נמצא כי בממוצע, מניות דיבידנד מניבות תשואה גבוהה יותר לאורך זמן, בתנודתיות נמוכה יותר בהשוואה למדד מניות כללי.

מה מעניק לך תיק IBI Dividend?

  • תזרים. מאפשר השקעה מוטת תזרים וממוקדת בנכסים מניבים.
  • תכנון אסטרטגי. בנייה מראש של עוגת הנכסים ושילוב התיק כמכשיר ממוקד השקעה, לצד תיק סולידי יציב.
  • מס. שילוב נכון בין מכשירי השקעה בעלי יתרון מיסוי והתאמה אישית (IRA , תיקון 190).
  • השקעה בראש שונה. רכיב השקעה יחודי, המתאים לבעלי תיק השקעות “מסורתי”.
  • חלופה. מאפשר חלופה מפוזרת ונזילה להשקעה בנכס מניב ריאלי.

מבנה והרכב התיק

התיק מורכב מהחזקה במניות בשיעור של עד 30% ואג”ח בשיעור של כ- 70%, תוך הקפדה על בחינה וניתוח פרטני של כל נייר ערך. דגש מיוחד ניתן למניות עם תשואת דיבידנד גבוהה ואג”ח בעלות תשואה גבוהה. קיים פיזור רחב בין תחומי ההשקעה השונים וכן פיזור גיאוגרפי באמצעות השקעה בחברות הפעילות בישראל, צפון אמריקה ואירופה. מח”מ אגרות החוב בתיק הינו בינוני-ארוך ומותאם לאסטרטגיה של התיק כנכס מניב לטווח ממושך.

עודד מקלר, מנהל השקעות

מקלר חדש

שתפו: Share: