אי.בי.אי. בית השקעות בע”מ והחברות שבשליטתה (“קבוצת אי.בי.אי.”) מקדמות בברכה את המשתמשים בשירותיהן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן מעבר לאחד מאתרי המסחר של חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ (“חברי הבורסה”) מעידה על הסכמתך המשתמעת ואישורך לאמור להלן.

ביצוע פעולות באמצעות מערכות המסחר של חברי הבורסה

ידוע למשתמש באתר כי בעת מעבר לאחד מאתרי המסחר של חברי הבורסה, הוא יוצא מגדרי אתר קבוצת אי.בי.אי. והמידע והנתונים אודות חשבון ניירות הערך שלו, בחבר הבורסה הרלוונטי (“החשבון”), מוצגים על ידי צדדים שלישיים, כפי שהם (AS IS), מבלי שלקבוצת אי.בי.אי. תהא שליטה על תוכנם ו/או נכונותם ו/או עדכניותם ו/או מהימנותם. כמו כן, קבוצת אי.בי.אי. לא תהא אחראית לתוכנו ו/או למהימנותו ו/או לעדכניותו של המידע, והיא אינה אחראית כלפי משתמש האתר בשל טעות במידע המוצג ו/או אי יכולתו לעשות שימוש במידע מכל סיבה שהיא. יובהר כי אין במידע המוצג במערכות המסחר של חברי הבורסה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

מובהר למשתמש באתר כי העברת הוראות מסחר באמצעות מערכות המסחר של חברי הבורסה אינה מגובה באמצעות מערכות אחרות, וכי הוראות שנמסרו על ידו לא תועברנה לקבוצת אי.בי.אי. ו/או לבורסה באמצעים אחרים וכי הוא פוטר בזאת את קבוצת אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם לו בגין תקלה בשימוש באתרי המסחר של חברי הבורסה ו/או בגין טעויות בהעברת הוראות מסחר. כמו כן, פוטר משתמש האתר את קבוצת אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל פעולה שיבחר לבצע באתרי חברי הבורסה, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי חברי הבורסה וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי קבוצת אי.בי.אי., מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי חברי הבורסה.

שתפו: Share: