הצהרת לקוח כשיר

  • יחיד
  • תאגיד
  • ייפוי כח
אני, הח"מ

מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- (להלן: "משקיע כשיר" ו-"החוק"). בהמשך לאמור, אני מאשר שמתקיים בי אחד מאלה:

השווי הכולל

של נכסים נזילים* שבבעלותי עולה על 8.1 מיליון שקלים חדשים;

ו/או גובה הכנסתי

בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** שאליו אני משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;

ו/או השווי הכולל

של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5.1 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 700 אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך עולה על 1 מיליון שקלים חדשים;

* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;

הריני לאשר

בזאת כי אני מודע למשמעות היותי משקיע כשיר, וכי אני מסכים לכך לצורך קבלת הצעת רכישת ניירות ערך בקרנות;

  • IBI Secured Bridge Loans fund
  • IBI Consumer credit fund
  • COMRIT INVESTMENTS LP

תאגיד

הנמצא בבעלותי המלאה כמשקיע בהתאם לחוק;

תאגיד

למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי* שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים;

* הון עצמי הון התאגיד כמשמעותו לפי כללי חשבונאות מקובלים החלים על התאגיד, ואם לפי כללים אלה כולל הון התאגיד גם את החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה – בניכוי זכויות אלה;

הריני לאשר

בזאת כי אני מודע למשמעות היותי משקיע כשיר, וכי אני מסכים לכך לצורך קבלת הצעת רכישת ניירות ערך בקרנות;

  • IBI Secured Bridge Loans fund
  • IBI Consumer credit fund
  • COMRIT INVESTMENTS LP

בעלת רישיון מכוח:


מספר רישיון מאשרת בזו, בפועלי כמנהלת נכסי המשקיע כאמור (להלן: "הלקוח"), המספקת שירותי ניהול/ייעוץ ההון הפיננסי המשפחתי
למר/גב' , ת.ז , כי כי נכון למועד הצהרה זו מתקיים בלקוח אחד או יותר מהתנאים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

תודה!

הטופס נשלח בהצלחה