IBI קרנות נאמנות ניהול השקעות שיטתי, איכותי והוגן השואף לייצר עבורך ערך לאורך זמן*. ליצירת קשר, מלא/י פרטייך:
פנייתך התקבלה, תודה רבה.

יתרונות IBI קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

***סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי אג"ח של אותו בנק הנמנה עם קבוצת סיכון האשראי השניה המוחזקת בקרן או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). ~שינוי שם הקרן, שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. (4A) ת"א 125". ^ קרן חייבת לעמוד טבלת חשיפה לחצ/י כאן לעמוד פניות הציבור לחצ/י כאן לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות ראה תשקיף (חלק ב') לחצ/י כאן אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.

קרנות מחקות

לעמוד טבלת חשיפה לחצ/י כאן
לעמוד פניות הציבור לחצ/י כאן
לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות ראה תשקיף (חלק ב') לחצ/י כאן
~ בתאריך 27/7/16 מוזגה קרן "אי.בי.אי. (0A) סל תל בונד לא צמודות" (מספר קרן: 5121017) לתוך קרן אי.בי.אי. (00) סל תל בונד שקלי (מספר קרן: 5114319) אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.

לפרטים נוספים, אפשר למלא פרטים ואנו נחזור בהקדם
תודה! קיבלנו את פנייתך וניצור קשר בקרוב