העברת-זכויות-עמיתים

​הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "הממונה"), קבע הוראות ותנאים לביצוע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות גמל קשורות ו/או בין מסלולי השקעה בקופות גמל מסלוליות, בחוזר גופים מוסדיים 2009-9-8 "העברת זכויות עמיתים שלא במזומן", (להלן: "החוזר"). החוזר חל על העברות בין קופות קשורות או בין מסלולים ולא על העברות חיצוניות.

הכללים לביצוע העברה שלא במזומן הם:

  1. סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש"ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.
  2. אין להפלות עמיתים שנשארים או יוצאים מהקופה.
  3. יש להעביר חלק יחסי מכל נכס בקופה המעבירה.
  4. בהעברת נכסים לא סחירים, לא ניתן להעביר נכסים חלקיים, בין אם מדובר בהסכמי פקדונות או שטרי הון, היות שלא ניתן לפצל הסכמים של נכסים אלו.
  5. יש לוודא כי בעת בהעברת ניירות ערך זרים, תתבצע ההעברה רק ביחידות שניתן לסחור בהן.
  6. יש לוודא כי בעת ביצוע ההעברה (פנימה או החוצה) לא תיגרם חריגה ממדיניות ההשקעה המוגדרת לקופה ו/או מתקנות המס.
  7. כל העברה שלא במזומן תאושר על ידי ועדת השקעות קודם לביצועה.


נדגיש כי, אי.בי.אי. גמל בע"מ לא מבצעת העברות של זכויות עמיתים שלא במזומן. אם יבוצעו העברות כאמור, יפורסם המידע באתר בהתאם להוראות הדין.

שתפו עם חברים :