הבלוג-שיעזור-לכם-להבין

עודכן: מרץ 2017


בימים אלה נשלחים הדו”חות השנתיים מקרנות הפנסיה. בעוד שדו”חות רבעוניים נשלחים אחת לרבעון באמצעות הדוא”ל בלבד, הדו”ח השנתי המסכם מגיע אלינו גם לתיבת הדואר הביתית.

כדי לסייע לכם/ן להתגבר על הרצון להשליך את הדו”ח לפח עוד לפני שקראתם/ן אותו, הכנו את המדריך השלם והפשוט לקריאה נכונה שלו.

החל משנת 2014, הדו”חות שנשלחים אמנם מקוצרים, אך הם מספקים את רוב המידע הנדרש כדי לקבל תמונת מצב אמיתית על הכסף שחסכנו, אופן ניהולו וכמה זה עלה לנו. ניתן גם לקבל דו”ח מורחב מהחברה המנהלת, כדי לקבל את המידע השלם.

המדריך שהכנו עבורכם/ן כאן מתייחס לדו”ח המתקבל מקרן פנסיה חדשה מקיפה.

קצבה חודשית צפויה. בסעיף זה תוכלו לראות את הקצבה החודשית הצפויה לכם/ן החל מגיל הפרישה. נדגיש כי לא מדובר במספר סופי מכיוון שהוא מושפע ממספר גורמים. הסכום המופיע בדו”ח חושב על פי היקף החסכון שצברתם/ן עד היום בקרן הפנסיה, כלומר, ככל שהחסכון יגדל בהמשך, כך גם הקצבה צפויה לגדול. הנחה נוספת היא שהקרן תרוויח מידי שנה תשואה של 3.74%. נציין כי הקצבה הצפויה מניחה, בנוסף, שלא משכתם את כספי הפיצויים בדרך – בסיום עבודה או במעבר בין עבודות. מכיוון שהפיצויים מהווים חלק מכובד מהקצבה החודשית, מומלץ, במידת האפשר, לשמור אותם עד לגיל הפרישה.

דוח פנסיה 1


רכיבים ביטוחיים
. סעיפים אלו מתייחסים לשני ביטוחים: למקרה מוות ולמקרה של נכות (אובדן כושר עבודה), במידה וקיימים בחשבון. בביטוח למקרה מוות, ניתן לראות מהו הסכום החודשי שישולם ליורשים שלכם. על פי תקנון קרן הפנסיה, היורשים הם אחד או יותר מהבאים: אלמן/ה, יתום/ה עד גיל 21, והורה שנתמך. אם אין לכם/ן יורשים כפי שמוגדרים בתקנון הקרן (לדוגמא אם אתם רווקים ואין לכם ילדים) מומלץ לבטל כיסוי זה, אחרת תשלמו עבור ביטוח שלא רלוונטי לכם.

בביטוח מפני אובדן כושר עבודה, הדו”ח מציג את הקצבה החודשית שתקבלו במקרה של נכות מלאה. במקרה של נכות חלקית, התשלום ישולם למבוטח/ת באופן יחסי. מומלץ לבדוק האם סכומים אלו תואמים לצרכיכם האישיים. בנוסף, מומלץ לוודא כי אין לכם/ן כפל ביטוחים (למשל, במקרה שיש לכם ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה פרטי, בנפרד מקרן הפנסיה). במקרה זה, היות שעל פי תקנון קרן הפנסיה אין אפשרות לוותר על כיסוי זה לחלוטין, ניתן להקטין את הכיסוי למינימום (על ידי שינוי מסלול הביטוח).

דוח פנסיה 2


שחרור מתשלום הפקדות לקרן במקרה של נכות
. סעיף זה מראה את התשלום החודשי שיועבר לקרן הפנסיה במקרה של נכות, חלילה. כלומר, בנוסף לקצבת נכות שתקבלו מדי חודש מקרן הפנסיה, היא גם מבטיחה להפקיד עבורכם/ן לקרן הפנסיה את ההפקדות החודשיות בהתאם לשכרכם/ן, עד תום תקופה הנכות או עד גיל הפרישה.

דוח פנסיה 3


תנועות בחשבון ויתרות
. הטבלה מפרטת את השינויים ביתרה במהלך תקופת הדו”ח. אלו כוללים את סך כל ההפקדות, המשיכות או ההעברות, הרווחים, עלות הביטוח הנרכש עבורכם/ן, הוספה או הפחתה שנבעה ממנגנון איזון אקטוארי ודמי הניהול ששילמתם בפועל. בנוגע למנגנון האיזון האקטוארי, אפרט בסעיף הבא.

דוח פנסיה 4


עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי.
קרן הפנסיה היא למעשה “חשבון משותף” לכלל המבוטחים. בחשבון זה מרוכזים נכסי הקרן, ההפקדות החודשיות של החוסכים והרווחים בגינם, ומאותו החשבון משולמות התחייבויות הקרן, הקצבאות לגמלאים, נכים, ושארי המבוטחים. כאשר נוצר פער בין ההתחייבויות לנכסים, הקרן מוסיפה או גובה מהמבוטחים את הסכום הדרוש כדי להתאזן. בסעיף זה תוכלו לראות מהו סכום הנדרש לאיזון בשנת הדו”ח. אם הסכום שלילי, המשמעות היא שהיה גירעון אקטוארי, משמע שהיו לקרן יותר התחייבויות מאשר נכסים, ולהפך. גירעון אקטוארי יכול להתרחש, לדוגמא, אם קרו במהלך השנה יותר ארועי נכות או מוות מכפי שהקרן צפתה.

דוח פנסיה 5


פירוט הפקדות לחשבון
. סעיף זה רלוונטי לקרן פנסיה עם הפקדות שוטפות (קופה פעילה). ודאו כי יש התאמה בין מה שמפורט בדו”ח למה שמופיע בתלושי השכר או לסכומים שהפקדתם/ן באופן עצמאי (מניסיון העבר, נתקלנו במקרים בהם בוצעה הפקדה מהמעסיק או העמית, אך בפועל ההפקדה לא שויכה לחשבון).

דוח פנסיה 6


מסלול השקעה ותשואות.
בסעיף זה מופיעים שם המסלול והתשואה שהשיגה הקרן במסלול במהלך תקופת הדו”ח. קרנות הפנסיה משקיעות 30% מהכספים באג”ח מיועדות (בתשואה מובטחת של 4.86% בשנה) ואילו את ה- 70% הנותרים הן משקיעות בשוק ההון, בהתאם למסלול שבחרתם/ן (ללא הבטחת תשואה). למסלול ההשקעה יש חשיבות עצומה על היתרות בתום תקופת החיסכון. חשוב להבין מהו המסלול ורמת הסיכון שאתם נמצאים בהם והאם הם מתאימים לצרכיכם האישיים. לעתים, שם המסלול מעיד על מדיניות ההשקעה הקיימת בו. ניתן תמיד לשנות מסלולי השקעה בתהליך פשוט שאינו כרוך בעלות. במידת הצורך, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בעל רישיון.

דוח פנסיה 7


אחוז דמי ניהול
. סעיף זה מציג את שיעור דמי הניהול שגבתה מכם/ן הקרן (מהצבירה  ומהפקדות שוטפות), לצד הצגת דמי הניהול הממוצעים שנגבו מכלל המבוטחים בקופה. כך תוכלו לבדוק האם המחיר שאתם משלמים הוגן. בנוסף, בדקו האם מה שהובטח לכם זה מה שאתם משלמים בפועל.

דוח פנסיה 8


הוצאות ניהול השקעות
. כוללות את העלויות שמעבירה הקרן לגופים חיצוניים עבור ניהול ההשקעות (למשל עבור קניה/מכירה של ניירות ערך, עלויות ניהול של קרנות נאמנות, תעודות סל ועוד). הוצאות אלו הן אחידות לכלל העמיתים במסלול ואינן ניתנות למיקוח. התשואה שהשיגה הקופה מוצגת בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

דוח פנסיה 9


אישור מס להצהרת הון ואישור מס על הפקדות העמית
. הקופה מנפיקה עבורכם/ן שני אישורים לצרכי מס. האחד, אישור מס על הפקדות, שישמש אתכם/ן או את המעסיק לצורך מימוש הטבות המס שהמדינה מעניקה לחוסכים. השני, אישור הצהרת הון, המעיד כמה כסף בסה”כ הפקדתם לקופה מכיסכם מיום פתיחת הקופה.

חשוב לציין: IBI בית השקעות אינו משווק או מפעיל קרן פנסיה. בית ההשקעות משווק ומפעיל קופות גמל וקרנות השתלמות.


חן בורוכוב נחמיאס

חן בורוכוב

חן בורוכוב נחמיאס

חן בורוכוב נחמיאס

מנהלת קשרי לקוחות גמל והשתלמות ב- IBI

בעלת רשיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר

שתפו: Share: