%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa

חברי דירקטוריון:

ישיבת דירקטוריון מתכנסת בהתאם להוראות האוצר ולפחות ארבע פעמים בשנה.

 

חברי ועדת השקעות:

 
ועדת ההשקעות מתכנסת פעם בשבועיים.

 

חברי ועדת ביקורת:


ועדת ביקורת מתכנסת בהתאם להוראות האוצר ולפחות ארבע פעמים בשנה.

שתפו עם חברים :