%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%95%d7%aa

הודעה בדבר השלמת מיזוג

 

ברצוננו לעדכן כי ביום 1.7.2018 הושלם הליך מיזוג חברות והעברת ניהול של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
של אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ.
לצפייה בהודעת החברה לחץ כאן.


הודעה בדבר מיזוג

ברצוננו לעדכן אודות מיזוג חברות והעברת ניהול של קופות הגמל  של אי.בי.אי חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ אשר צפוי לצאת לפועל ביום 30.6.2018.

לצפייה בהודעת החברה אודות מיזוג החברות והעברת הניהול של קופות הגמל לחץ כאן.

לצפייה במכתב מטעם מנכ”ל בית ההשקעות IBI ומנכ”לית החברה ללקוחות לחץ כאן.


שינוי שם החברה

ברצוננו לעדכן כי ביום 3.7.17 שינתה החברה את שמה הרשום מאי.בי.אי. גמל בע”מ לאי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל והשתלמות בע”מ.

לצפייה באישור שינוי השם לחץ/י כאן


משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל

תקנה 2 לתקנות קופות הגמל מינואר 2016, מאפשרת לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופת גמל, שסך היתרה בהם ביום 31.12.2015 (כולל כספי פיצויים) לא עלתה על 8,000 ₪, למשוך את כספם בפטור מלא ממס.

בהתאם לתקנה, עמית רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד-פעמי, אם התקיימו כל התנאים האלה :

 • היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונות העמית בקופת הגמל ביום 31.12.2015 לא עלתה על 8,000 ש”ח.
 • לא הופקדו כספים בחשבונות שלעיל מיום 1 בינואר 2014 ואילך.
 • לא הועברו, אל החשבונות שלעיל או מהם, כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, לפי העניין, מיום 1 בינואר 2014.

מה ניתן לעשות כדי לממש זכות זו ?

יש להוריד טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים, אותו יש למלא, לחתום ולשלוח אלינו בצירוף:

 • צילום תעודת זהות בלבד (לא תתקבלנה תעודות אחרות כגון: רישיון נהיגה, דרכון, תעודת איש קבע וכד’).
 • אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת, בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק של העמית/ה אליו יועברו הכספים.
 • במקרה של משיכת כספי פיצויים, יש להמציא גם טופס 161 או אישור מעסיק על הזכאות לפיצויים.

את טופס הבקשה למשיכת הכספים, בצירוף המסמכים האמורים לעיל, יש לשלוח לפקס שמספרו 03-5190311 או בדואר אלקטרוני לכתובת Tfasim@ibi.co.il.

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש הזכאות למשיכת הכספים, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של חברתנו שכתובתו www.ibi.co.il או למוקד קשרי הלקוחות של חברתנו בטלפון 03-5190310 או 6212*, שלוחה 1 .


משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, על מנת למשוך כספים מהחשבון. הליך הוצאת צו, כאמור, כרוך בעלויות כספיות, שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון העמית, ומונעות מהזכאי לכספים לממש את זכאותו.
משרד האוצר קבע את הכללים והמקרים בהם תאפשר חברה-מנהלת את משיכת כספי עמית שנפטר, ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, והם:

 • יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש”ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
 • עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;
 • המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
  • הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית;
  • התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לְאַחֵר את הכספים או את חלקם;
 • המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית;


מה ניתן לעשות כדי לממש זכות זו ?
יש להוריד טופס בקשה למשיכת כספים וכתב שיפוי והצהרה, אותם יש למלא, לחתום ולשלוח אלינו (מקור בלבד) בצירוף:
צילום תעודת זהות בלבד של המבקש (לא תתקבלנה תעודות אחרות כגון: רישיון נהיגה, דרכון, תעודת איש קבע וכד’)

 1. אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת, בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק של המבקש, אליו יועברו הכספים.
 2. תעודת פטירה (מקור או נאמן למקור, מאושר ע”י רשות מוסמכת).


יש להעביר את טופס הבקשה למשיכה ושאר המסמכים הרלוונטיים למשרדי אי.בי.אי. גמל
בע”מ, במסירה אישית או באמצעות דואר ישראל בלבד לכתובת:
אי.בי.אי. גמל בע”מ, מחלקת תשלומים
אחד העם 9, מגדל שלום, ת.ד. 29161
תל אביב 61291
לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש הזכאות למשיכת הכספים, ניתן לפנות למוקד קשרי הלקוחות של חברתנו בטלפון 03-5190310 או 6212* – שלוחה 1, בימים א’-ה’ בין השעות 08:30-17:00


ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים ללא דורש וחשבונות של עמיתים שנפטרו

בהתאם להוראות הדין החלות בנוגע לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו, מעבירה אי.בי.אי. גמל בע”מ (להלן: “החברה”) מידע בסיסי בדבר חשבונות כל עמיתיה לממשק אינטרנטי מרכזי שהוקם על ידי משרד האוצר (להלן: “הממשק“) ומנוהל על ידו. החברה תעביר את המידע לממשק המרכזי אחת לחודש.
ככל שאותרו במסגרת הממשק חשבונות על שמך בחברתנו, הנך מוזמן לפנות למרכז שירות הלקוחות באחת מהדרכים המפורטות מטה.
בנוסף, אם הינך מעוניין שהמידע אודות חשבונותיך יוסר מהממשק, הינך מתבקש להעביר לחברה בקשה, המפרטת אילו חשבונות ברצונך להסיר תוך ציון פרטיך המלאים, לרבות מספר ת.ז. (טופס להורדה)
הרינו להסב את תשומת ליבך, כי פרטיך יוסרו מהממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או במועד העברת המידע על ידי החברה לממשק, לפי המאוחר.

לממשק לאיתור כספים ללא דורש של משרד האוצר לחץ/י כאן.

 • למידע נוסף ולבירורים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות העומד לשירותכם בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-17:00 בטלפון: 6212* או בטלפון 03-5190310 שלוחה 1.
 • כמו כן, ניתן לפנות גם בדוא”ל : gemel4u@ibi.co.il

את הבקשות כאמור לעיל, יש להעביר למרכז שירות הלקוחות של החברה לדוא”ל: tfasim@ibi.co.il  או באמצעות הדואר לכתובת שלהלן:
אי.בי.אי. גמל בע”מ
רח’ אחד העם 9, מגדל שלום
ת.ד. 29161
תל אביב 6129101


מיזוג מסלולים (יולי 2015)

אי.בי.אי. גמל בע”מ מתכבדת להודיע, כי במסגרת מדיניות משרד האוצר ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישורו, החליטה החברה למזג כמה ממסלולי ההשקעה אל המסלול “אג”ח מדינת ישראל”, הן בקופת הגמל והן בקרן ההשתלמות שבניהולנו. לפרטים והרחבה  לחץ/י כאן.

מיזוג מסלולים (מרץ 2015)

אי.בי.אי. גמל בע”מ מתכבדת להודיע, כי לאור חפיפה בניהול ההשקעה ובגורמי הסיכון ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, השלימה החברה ביום 31.3.2015 את מיזוג מסלול ההשקעה “מניות בארץ” אל המסלול “מחקה מדד ת”א 25”, הן בקופת הגמל והן בקרן ההשתלמות שבניהולנו. לפרטים והרחבה  לחץ/י כאן.


הוצאות ניהול השקעות בדוחות השנתיים לעמיתים

מהן הוצאות ניהול השקעות וכיצד מחשבים אותן?

לפרטים לחץ/י כאן.


תקנות התשלומים – הפקדות פנסיוניות לעובד וקליטתן לקופה

לפרטים על ממשק התשלומים החדש לחץ/י כאן.


קידום מכירות

לצפייה במבצע לחץ/י כאן.

שתפו עם חברים :