אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום ראשון, 7 בינואר 2018, בשעה 12:00, במשרדי החברה, רחוב אחד העם 9, קומה 26 תל-אביב. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום רביעי, 14 בינואר, 2018 בשעה 12:00 באותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה הכללית ההחלטה כדלקמן: אישור חידוש כהונתו של מר אורן חנוכה, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הראשונה, קרי ביום 1 באפריל, 2018.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום יום המסחר בבורסה של 7 בדצמבר, 2017 ("המועד הקובע"). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית. בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר רשות ניירות ערך. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.  בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 30 בנובמבר, 2017 שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא 2017-01-106786 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

שתפו עם חברים :