אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום רביעי, 12 ביולי 2017, בשעה 12:00, במשרדי החברה, רחוב אחד העם 9, קומה 26 תל-אביב. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום רביעי, 19 ביולי, 2017 בשעה 12:00.

על סדר יומה של האסיפה הכללית תהיינה ההחלטות כדלקמן: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון, זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרם. (3) הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. (4) מינוי דירקטור חיצוני בחברה. (5) אישור גמול לדירקטור חיצוני. (6) אישור גמול לדירקטור בחברה, הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום יום המסחר בבורסה של יום 5 ביוני 2017 ("המועד הקובע"). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית. בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר רשות ניירות ערך. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד למועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית - קרי 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע כהגדרתו לעיל. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 29 במאי, 2017 שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא 2017-01-054915 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

שתפו עם חברים :