אי.בי.אי בית השקעות בע”מ (“החברה”)
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה”) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג’, 11 באוגוסט, 2020 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 27) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג’, 18 באוגוסט 2020, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מר ראני חאג’ יחיא לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה; (2) אישור תנאי כהונתו של מר ראני חאג’ יחיא; (3) הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה שאינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם; (4) הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם;
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: 8 ביולי, 2020.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראו את הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 29 ביוני, 2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-059587) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,
אי.בי.אי בית השקעות בע”מ
אי.בי.אי בית השקעות בע”מ (“החברה”)
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה”) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד’, 25 בדצמבר 2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 26) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד’, 1 בינואר 2020, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה; (2) החלפת תקנון ההתאגדות של החברה (למעט תקנות העוסקות בפטור, שיפוי וביטוח); (3) החלפת הוראות התקנון העוסקות בפטור, שיפוי וביטוח; (4) הענקת כתבי השיפוי במקום כתבי השיפוי הקיימים והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בה מעת לעת, ואשר אינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם ולנושאי משרה/דירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה ו/או על פי בקשתה כנושאי משרה/דירקטורים בתאגיד קשור אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו מעת לעת; (5) בכפוף לאישור נושאים מס’ 3 ו-4 הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי במקום כתבי ההתחייבות לשיפוי הקיימים והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת, וכן לנושאי משרה/דירקטורים בחברה שהינם בעלי שליטה וקרוביהם המכהנים מטעם החברה ו/או על פי בקשתה כנושאי משרה/דירקטורים בתאגיד קשור, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית; (6) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018; (7) מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לאשר את שכרו; (8) מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים (דוד ויסברג, אלה אלקלעי, גדעון פרייטג ועדו קוק); (9) אישור תנאי כהונה לדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: 24 בנובמבר 2019.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 18 בנובמבר 2019 (מס’ אסמכתא: 2019-01-099216) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
אי.בי.אי בית השקעות בע”מ

אי.בי.אי. בית השקעות בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה הכללית”), אשר תתכנס ביום רביעי, 26 ביוני 2019, בשעה 12:00, במשרדי החברה, רחוב אחד העם 9, קומה 26 תל-אביב. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום רביעי, 3 ביולי, 2019 בשעה 12:00 באותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה הכללית ההחלטה כדלקמן: (1) חידוש כהונתה של הגב’ בטי מצר לוי לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-5 ביולי 2019. (2) אישור תנאי כהונתה של הגב’ בטי מצר לוי.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו יום 29 במאי, 2019 (“המועד הקובע”). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית. בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר רשות ניירות ערך. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה “מועד ההמצאה” הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.  בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 21 במאי, 2019 שכתובתו https://www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא 2019-01-048799 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו: https://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע”מ

אי.בי.אי. בית השקעות בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה הכללית”), אשר תתכנס ביום שני, 19 בנובמבר 2018, בשעה 12:00, במשרדי החברה, רחוב אחד העם 9, קומה 26 תל-אביב. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום רביעי, 26 בנובמבר, 2018 בשעה 12:00 באותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה הכללית ההחלטה כדלקמן: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון, זיו האפט רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרם. (3) הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. (4) אישור תנאי כהונה לדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) הזהים לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום יום המסחר בבורסה של 21 באוקטובר, 2018 (“המועד הקובע”). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית. בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר רשות ניירות ערך. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה “מועד ההמצאה” הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.  בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 14 באוקטובר, 2018 שכתובתו https://www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא 2018-01-096180  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו: https://maya.tase.co.il. יצויין כי ביום 31 באוקטובר 2018 פירסמה החברה דיווח משלים במסגרתו הוסרו שני נושאים מסדר היום. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 14 באוקטובר, 2018 (מספר אסמכתא 2018-01-102663).

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע”מ

 

אי.בי.אי. בית השקעות בע”מ (“החברה”)

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה”) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה’, 6 בדצמבר 2018 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 26) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה’, 13 בדצמבר 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי עדו קוק כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה; (2) אישור תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי השליטה וקרוביהם לשלוש שנים מיום 1 בינואר 2019.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: תום יום המסחר בבורסה ביום ד’, 7 בנובמבר 2018.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 31 באוקטובר 2018 (מס’ אסמכתא: 2018-01-102669) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו https://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע”מ

שתפו: Share: