מדיניות השקעה

 1. מנהל הקרן יקנה ויחזיק בקרן אך ורק את הנכסים המפורטים להלן (כולם או חלקם):
  1.1 ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח.
  1.2 ניירות ערך הכלולים במדד ת"א טק עילית, או ניירות ערך שהבורסה מסווגת בענפי הטכנולוגיה והביומד.
  1.3 ניירות ערך הכלולים במדד שמנויות בו חברות בעלות מאפיינים דומים למאפייני ניירות הערך האמורים בס' 1.1 ובס' 1.2 לעיל.
  1.4 ניירות ערך ויחידות של קרנות חוץ העוקבים אחר מדדים של ניירות ערך כאמור בס' 1.2 או 1.3 לעיל וכן אופציות וחוזים עתידיים על מדדים כאמור והתחייבויות לפי אופציות כאמור שיצר מנהל הקרן בעד הקרן.
  1.5 נכסים שמותר להחזיק בקרן כספית לפי תקנה 2א לתקנות הנכסים.
 2. לפחות 30% ולא יותר מ- 50% משווי הקרן במועד הקמתה יושקע בניירות ערך של חברות ישראליות למחקר ופיתוח.
 3. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים המפורטים בסעיפים 1.1-1.3 לעיל (כולם או חלקם) לא יפחת מ- 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
 4. שיעור הנכסים המפורטים בס' 1.4 לעיל, לא יעלה על- 20% משווי נכסי הקרן.
 5. שיעור ניירות הערך כאמור בס' 1.3 לעיל, הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל לא יעלה על- 50% משווי נכסי הקרן הנסחרים.
 6. על אף האמור לעיל, אי עמידה במגבלות הנקובות בס' 3-5 לעיל לא תהווה חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן ובלבד שטרם חלפה חצי שנה מיום הצעתן לראשונה של יחידות הקרן.
 7. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200% משווי נכסי הקרן.
 8. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% משווי נכסי הקרן.


קרן חדשה, הקרן הינה קרן סגורה הנמצאת בתהליכי גיוס. התקופה להגשת יחידות בקרן הינה מיום 29.1.18 או/ועד 26.7.18. הנפקת יחידות הקרן מותנית בגיוס מינימלי להנפקה של 400 מיליון ₪ .

תקופת קיום הקרן מוגבלת ל-10 שנים החל ממועד רישומן למסחר לראשונה של יחידות הקרן.
מונה עושה שוק לקרן: אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ.

פרטי הקרן

מספר נייר 1142538
קטגוריה קרן סגורה*, טכנולוגיה עילית
פרופיל חשיפה 5D
1דמי ניהול 2%
דמי נאמנות (שנתי) 0.15%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

*קרן סגורה היא קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה") ובה, בשונה מקרן פתוחה, נקבעים מחירי יחידות הקרן במהלך המסחר בבורסה ולא לפי השווי הנקי של נכסיה; עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש, חיובי או שלילי, בין שווי היחידה ומחירה, וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה.

1. ע"פ הוראות הדין מנהל הקרן לא יעלה את שיעור השכר שישולם לו במשך כל תקופת קיומה של הקרן.

2. בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.