מדיניות השקעה

מנהל הקרן התקשר בהסכם עם מר יעקב ויינשטיין (להלן: "היועץ") לצורך קבלת שירותי ייעוץ השקעות, אשר יכללו יעוץ שוטף לגבי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המותרים להשקעה בקרן, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בין הצדדים (להלן: "השירותים").

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שקליות מכל סוג (לרבות מק"מ ו/או תעודות חוב שקליות). בכוונת מנהל הקרן, מעת לעת ולפי שיקול דעתו, למנף את נכסי הקרן כך ששיעור החשיפה הכולל של הקרן לנכסים שונים יהיה גבוה מ- 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן, יפעל, בין היתר באמצעות שימוש באסטרטגיות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בשווקים הגלובליים (לרבות בישראל) בנכסי בסיס שונים, כגון: מדדים, מניות, סחורות, מטבעות, אג"חים וכיוצ"ב. בפעילות כאמור, מנהל הקרן ישתמש, מעת לעת, במכשירי השקעה ובאסטרטגיות שונות כגון futures, ואופציות על futures (להלן: "נגזרים"). השימוש בנגזרים ובאסטרטגיות עשויה להתאפיין במינוף של נכסי הקרן. בנוסף, פעילות מנהל הקרן בנגזרים עשויה להתאפיין בהחזקתם של הנגזרים עד סמוך למועד פקיעתם, ולאחר מכן החלפתם בנגזרים בעלי מועדי פקיעה מאוחרים יותר (גלגול הנגזרים). כמו כן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יבצע מנהל הקרן פעולות של קניה ו/או מכירה של הנגזרים, תוך שימת דגש על ניסיון לניצול הזדמנויות בשוק הנגזרים, בהתאם למצב השוק וכיוון השוק בטווח הקצר (כגון: כתיבת אופציות ו/או קנייתן, שימוש באסטרטגיות של פוזיציות לונג ושורט על אותו נכס בסיס במקביל וכיוצ"ב). אסטרטגיה שמטרתה לנסות ולנצל עיוותי שוק בטווח הקצר באמצעות נגזרים כאמור, עשויה לכלול כניסה לפוזיציות בניגוד למגמה הרווחת בשווקים. מבלי לגרוע מהאמור, במהלך פעילותו של מנהל הקרן תיתכנה תקופות בהן יפעל מנהל הקרן במספר אסטרטגיות על נכסי בסיס שונים בו-זמנית גם לטווח הארוך, ולעומת זאת, תיתכנה תקופות בהן יפעל מנהל הקרן במספר מצומצם יותר של אסטרטגיות (או אסטרטגיה בודדת), אם בכלל, המופעלות בעוצמה גבוהה או נמוכה על פי שיקול דעתו המוחלט. אסטרטגית הפעולה של מנהל הקרן תושפע ממכלול נתונים שיילקחו בחשבון טרם קבלת ההחלטה ביחס לפעולה כלשהי, ממעקב רצוף על התקדמותה של הפוזיציה ועד לסגירתה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

מנהל הקרן מודיע בזאת, כי בתוקף מיום 21.09.2020 תישא קרן הנאמנות שלעיל מאמצעיה בעמלות בגין חוזים עתידיים שנסחרים בחו"ל וכן בעמלות בגין אופציות על חוזים כאמור, כמפורט להלן (יצוין, כי טרם השינוי, נשא מנהל הקרן בעמלות כאמור מאמצעיו):

סוג העמלה    שיעור העמלה

עמלות בגין חוזים עתידיים שנסחרים בחו"ל

וכן בגין אופציות על חוזים כאמור

טווח של 3$-1$ לעסקה** (לכל כיוון - מכירה/קנייה)

 

פרטי הקרן

מספר נייר 5130265
קטגוריה אג"ח בארץ – שקליות, אג"ח שקליות כללי – חשיפה מרבית מעל 10% מניות;
פרופיל חשיפה 2C
1דמי ניהול 0.89%
דמי נאמנות (שנתי) 0.05%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

*אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

** לצורך שערוך נכסי הקרן תילקח בחשבון עמלה ממוצעת של 2.33$ לעסקה (לכל כיוון - מכירה/קנייה). למען הסר ספק, שינוי בעמלה הממוצעת שתילקח בחשבון לצורך שערוך אינו מחייב דיווח בהתאם להוראות הדין לעניין זה.

^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

5130265
2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.