מדיניות השקעה

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות שבמועד רכישתן לראשונה לקרן נסחרו בישראל, שהונפקו ע"י חברות בעלות זיקה לקנאביס כהגדרת המונח להלן. "חברות בעלות זיקה לקנאביס" – חברות אשר בהתאם לדיווחים פומביים שלהן (אשר פורסמו במערכת המאי"ה/מגנ"א ואותרו ע"י מנהל הקרן), מתקיים בהן (או בחברות המוחזקות מהותית ע"י חברות כאמור) אחד או יותר מהמאפיינים להלן (מאפיינים אלו מצביעים להערכת מנהל הקרן על זיקה לתחום הקנאביס): א. חברה בעלת פעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ב. חברה אשר חתמה על  הסכם מחייב ביחס לכניסה לפעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ג. חברה אשר חתמה על מזכר הבנות ביחס לכניסה לפעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ד. חברה אשר דיווחה כי החלה (היא או חברות המוחזקות מהותית ע"י חברה כאמור) בפעילות מימונית (כגון מתן/לקיחת הלוואה) הקשורה לתחילת פעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ה. חברה אשר בהתאם לתשקיף שלה (לרבות תשקיף אשר באמצעותו מוצעות המניות לראשונה לציבור) עתידה לפעול באופן משמעותי בתחום הקנאביס או שבהתאם לתשקיף כאמור היא עתידה לענות על אחד או יותר מהסעיפים א' עד ד' לעיל. למען הסר ספק יצוין, כי במונח "פעילות משמעותית" הכוונה היא לפעילות משמעותית ברמת החברה הרלוונטית (או חברות המוחזקות מהותית ע"י חברות כאמור). "איתור חברות בעלות זיקה לקנאביס" – טרם הצעת יחידות הקרן לראשונה לציבור, ולאחר מכן במהלך פעילותה של הקרן לכל הפחות אחת לשבוע, יבצע מנהל קרן חיפוש ממוכן של דיווחים של חברות במאי"ה/מגנ"א במטרה לאתר חברות שמדיווחיהן עולה כי הן חברות בעלות זיקה לקנאביס, כך שבידי מנהל הקרן תהיה בכל עת רשימה של חברות כאמור (להלן: "הרשימה"). "איתור חברות שחדלו להיות בעלות זיקה לקנאביס" – מנהל הקרן יבצע לכל הפחות אחת לשבוע חיפוש ממוכן של דיווחים של חברות במאי"ה/מגנ"א במטרה לאתר חברות שמדיווחיהן עולה כי הן חדלו להיות חברות בעלות זיקה לקנאביס ויש לגרוען מהרשימה. "משקל שווה (equal weight)" – מנהל הקרן ישאף לנהל את השקעות הקרן באופן שבו לכל מניה מתוך הרשימה, יהיה משקל שווה מסך נכסי הקרן, למעט:

1."מניה חדשה ברשימה" - ביחס למניה שאינה נכללת ברשימה, ובהתאם לאיתור שערך מנהל הקרן, עלה כי הינה בעלת זיקה לקנאביס והיא מתווספת לרשימה, כך שביחס למניה כאמור, ישאף מנהל הקרן להתאים את משקלה בהקדם האפשרי ובהתחשב בשיקולי סחירות של מניות כאמור, ככל שתהיינה מגבלות כאמור.

2."מניה שנגרעת מהרשימה" – מנהל הקרן יפעל לצמצום משקלה של מניה כאמור, מהמועד שאותר הדיווח ובהקדם האפשרי ובהתחשב בשיקולי סחירות של מניות כאמור, ככל שתהיינה מגבלות כאמור.

באחריות מנהל הקרן ליצור קשר עם כל אחת מהחברות הנכללות ברשימה שמניותיהן מוחזקות בקרן, לכל הפחות אחת לכל 12 חודשים החל ממועד רכישת מניותיה של החברה לקרן, וזאת על מנת לוודא מול חברה כאמור כי היא עדיין בעלת זיקה לקנאביס. יובהר, כי במידה ובעקבות יצירת קשר כאמור עם חברה יתברר כי לחברה לא מתקיימת זיקה לקנאביס, מניית החברה תחשב כמניה שנגרעת מהרשימה ומנהל הקרן יפעל ביחס אליה כמפורט בס' 1.4.2 לעיל. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5129051
קטגוריה מניות בארץ, מניות לפי ענפים, ענפים אחרים
פרופיל חשיפה 4B
1דמי ניהול 1.50%
דמי נאמנות (שנתי) 0.05%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.


^^ כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.