מדיניות השקעה

מנהל הקרן התקשר בהסכם עם מר יעקב ויינשטיין (להלן: "היועץ") לצורך קבלת שירותי ייעוץ השקעות, אשר יכללו יעוץ שוטף לגבי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המותרים להשקעה בקרן, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בין הצדדים (להלן: "השירותים").

כל נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יכול שיעלה, בערכו המוחלט, מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח יכול שיעלה, בערכו המוחלט, מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* יכול שיעלה מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן, יפעל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בשווקים הגלובליים (לרבות בישראל) בנכסי בסיס שונים, כגון: מדדים על מניות, אג"חים, סחורות, מטבעות וכיוצ"ב. בפעילות כאמור, מנהל הקרן ישתמש, מעת לעת, במכשירי השקעה ובאסטרטגיות שונות כגון futures, ואופציות על futures (להלן: "נגזרים"). השימוש בנגזרים ובאסטרטגיות עשויה להתאפיין במינוף משמעותי של נכסי הקרן. בנוסף, פעילות מנהל הקרן בנגזרים עשויה להתאפיין בהחזקתם של הנגזרים עד סמוך למועד פקיעתם, ולאחר מכן החלפתם בנגזרים בעלי מועדי פקיעה מאוחרים יותר (גלגול הנגזרים). כמו כן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יבצע מנהל הקרן פעולות של קניה ו/או מכירה של הנגזרים, תוך שימת דגש על ניסיון לניצול הזדמנויות בשוק הנגזרים, בהתאם למצב השוק וכיוון השוק בטווח הקצר (כגון: כתיבת אופציות ו/או קנייתן, שימוש באסטרטגיות של פוזיציות לונג ושורט על אותו נכס בסיס במקביל וכיוצ"ב). אסטרטגיה שמטרתה לנסות ולנצל עיוותי שוק בטווח הקצר באמצעות נגזרים כאמור, עשויה לכלול כניסה לפוזיציות בניגוד למגמה הרווחת בשווקים. מבלי לגרוע מהאמור, במהלך פעילותו של מנהל הקרן תיתכנה תקופות בהן יפעל מנהל הקרן במספר אסטרטגיות על נכסי בסיס שונים בו-זמנית גם לטווח הארוך, ולעומת זאת, תיתכנה תקופות בהן יפעל מנהל הקרן במספר מצומצם יותר של אסטרטגיות (או אסטרטגיה בודדת) המופעלות בעוצמה גבוהה או נמוכה על פי שיקול דעתו המוחלט. אסטרטגית הפעולה של מנהל הקרן תושפע ממכלול נתונים שיילקחו בחשבון טרם קבלת ההחלטה ביחס לפעולה כלשהי, ממעקב רצוף על התקדמותה של הפוזיציה ועד לסגירתה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מנהל הקרן מודיע בזאת, כי בתוקף מיום 19.01.2020 תישא קרן הנאמנות שלעיל מאמצעיה בעמלות בגין חוזים עתידיים שנסחרים בחו"ל וכן בעמלות בגין אופציות על חוזים כאמור, כמפורט להלן (יצוין, כי טרם השינוי, נשא מנהל הקרן בעמלות כאמור מאמצעיו):

סוג העמלה שיעור העמלה

עמלות בגין חוזים עתידיים שנסחרים בחו"ל

וכן בגין אופציות על חוזים כאמור

טווח של 1$-3$ לעסקה** (לכל כיוון - מכירה/קנייה)

פרטי הקרן

מספר נייר 5130067
קטגוריה ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה;
פרופיל חשיפה 6F
דמי ניהול 2%
דמי נאמנות (שנתי) 0.05%
מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

*אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

** לצורך שערוך נכסי הקרן תילקח בחשבון עמלה ממוצעת של 2.33$ לעסקה (לכל כיוון - מכירה/קנייה). למען הסר ספק, שינוי בעמלה הממוצעת שתילקח בחשבון לצורך שערוך אינו מחייב דיווח בהתאם להוראות הדין לעניין זה.

יובהר, כי מנהל הקרן ימשיך לשאת מאמצעיו בעלויות ו/או העמלות שנשא בהן טרם השינוי כפי שדווח, למעט העמלות בגין חוזים עתידיים שנסחרים בחו"ל וכן בגין אופציות על חוזים כאמור, המפורטות לעיל ולאחר כניסת שינוי זה לתוקף, תושתנה על הקרן שלעיל.

בנוסף, מבלי לגרוע מכלליות האמור, יודגש כי תשלומים נוספים עשויים להיגבות מנכסי הקרן בגין פעולות בני"ע בארץ ובחו"ל, כמפורט בתשקיף העיקרי של מנהל הקרן ו/או בדיווחים שבתוקף לעניין זה.

על כל שינוי באמור לעיל יגיש מנהל הקרן דוח מיידי אם וככל שיידרש בהתאם לדרישות הדין.

1. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.