מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב-D.A Model, כפי שיפורסם מעת לעת.
D.A. Model Dan Ariely - (להלן "המודל") - מודל שיטתי ואנליטי המבוסס על מאגר של מניות הנכללות במדד MSCI World  ואשר נסחרות בעיקר במדד S&P 500 ובמדד הRussell 1000.
המודל פותח על ידי צוות שבראשו עומד דן אריאלי, אשר הינו פרופסור לכלכלה התנהגותית, חבר סגל באוניברסיטת דיוק ומחבר רבי מכר. מטרת המודל היא לבנות תיק של חברות אשר על פי מחקר שמבוצע ע"י חברת Irrational Capital (המחקר מתבסס על תשובות לסקר שנערך באותן חברות), נמצא מתאם גבוה, בין תשובות שניפקו מנהלים בחברה לתשובות שניפקו עובדים שאינם מנהלים, בנושאים שמצאו כי הם יכולים להשפיע על ביצועי המניות בעתיד כגון תקשורת, מוטיבציה אמון ועוד. המודל, בהיותו אסטרטגיה המבוססת על שיטות ומדע ההתנהגות, עושה שימוש בנתונים ייעודיים בנוגע למערכות היחסים בין עובדים (מנהלים ועובדים שאינם בתפקיד ניהולי) לבין מעסיקים (חברות ציבוריות נבחרות) תוך שימוש במגוון רחב של פרמטרים, לרבות, אך לא מוגבל, לחישוב המתאם, תקשורת, מוטיבציה, התנהגות, שביעות רצון ואמון. כל נייר ערך בתיק מוחזק במשקל שווה בהתחלה בכפוף למבחן נזילות (היקף השווי של נייר במדד אינו גבוה מ-200% מהמחזור היומי הממוצע של אותו נייר). מחשב המודל עשוי לבצע התאמות ע"פ שיקול דעתו בנוגע לכדאיותה של שילובו של מידע התנהגותי ייעודי נוסף. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5127493
קטגוריה מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
פרופיל חשיפה 4D
1דמי ניהול 1.35%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

*אג”ח שאינו בדירוג השקעה - אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.


^^ כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.