מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב-D.A Model, כפי שיפורסם מעת לעת.
D.A. Model Dan Ariely - (להלן "המודל") - מודל שיטתי ואנליטי המבוסס על מאגר של מניות הנכללות במדד MSCI World  ואשר נסחרות בעיקר במדד S&P 500 ובמדד הRussell 1000.
המודל פותח על ידי צוות שבראשו עומד דן אריאלי, אשר הינו פרופסור לכלכלה התנהגותית, חבר סגל באוניברסיטת דיוק ומחבר רבי מכר. מטרת המודל היא לבנות תיק של חברות אשר על פי מחקר שמבוצע ע"י חברת Irrational Capital (המחקר מתבסס על תשובות לסקר שנערך באותן חברות), נמצא מתאם גבוה, בין תשובות שניפקו מנהלים בחברה לתשובות שניפקו עובדים שאינם מנהלים, בנושאים שמצאו כי הם יכולים להשפיע על ביצועי המניות בעתיד כגון תקשורת, מוטיבציה אמון ועוד. המודל, בהיותו אסטרטגיה המבוססת על שיטות ומדע ההתנהגות, עושה שימוש בנתונים ייעודיים בנוגע למערכות היחסים בין עובדים (מנהלים ועובדים שאינם בתפקיד ניהולי) לבין מעסיקים (חברות ציבוריות נבחרות) תוך שימוש במגוון רחב של פרמטרים, לרבות, אך לא מוגבל, לחישוב המתאם, תקשורת, מוטיבציה, התנהגות, שביעות רצון ואמון. כל נייר ערך בתיק מוחזק במשקל שווה בהתחלה בכפוף למבחן נזילות (היקף השווי של נייר במדד אינו גבוה מ-200% מהמחזור היומי הממוצע של אותו נייר). מחשב המודל עשוי לבצע התאמות ע"פ שיקול דעתו בנוגע לכדאיותה של שילובו של מידע התנהגותי ייעודי נוסף. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5127493
קטגוריה מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
פרופיל חשיפה 4D
1דמי ניהול 1.35%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 15:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

*אג”ח שאינו בדירוג השקעה - אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.


**כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו, עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.

1. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.