מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב המפורט מטה, כפי שיפורסמו מעת לעת (להלן יחד: "מדד הקרן"). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך ששיעור החשיפה לכל אחד מהמדדים שלעיל המרכיבים את מדד הקרן יהיה קרוב, ככל האפשר, למשקלו של המדד במדד הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

מטרת הקרן: השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב המפורט שלהלן וללא התחשבות בשערו היציג הידוע של הדולר ו/או האירו:
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 30%, תל בונד-מאגר 30%, שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 15%, תל בונד-ריבית משתנה 15%, ת"א 125 4%, S&P 500׳3 סימול (TICKER)׳SPTR500N: אופן חישוב המדד: מדד השקעה נטו ממס 4(NTR)׳3%,׳STOXX Europe 600׳5 סימול (TICKER)׳SXXR אופן חישוב המדד: מדד השקעה נטו ממס 4(NTR)׳3%.
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות@.

פרטי הקרן

מספר נייר 5122403
קטגוריה אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
פרופיל חשיפה 1A
1דמי ניהול 0.15%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

@כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו, עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

3. מדד השקעה נטו אשר כולל את 500 המניות של התאגידים הגדולים הנסחרים בארה"ב בדולר ארה"ב.

4. מדד השקעה, המשקף את השינויים בשערי ניירות הערך הכלולים במדד בתוספת השקעה של 100% מתקבולי הדיבידנד ו/או הריביות שחילקו ניירות הערך הכלולים במדד, לאחר ניכוי מס המשולם בגינם.

5. מדד השקעה נטו. מדד המורכב מ- 600 חברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר, הרשומות באחת מ - 18 בורסות אירופה הנכללות במדד (אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, איסלנד, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שבדיה, שוויץ ובריטניה). המדד מחושב במטבע אירו.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.