מדיניות השקעה

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן (להלן: "נכס המעקב של הקרן"). (לפירוט נכסי המעקב של כל אחת מהקרנות המפורטות לעיל ראה הטבלה המצורפת לדיווח זה). מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה^. כפי שתתעדכן מעת לעת ע"י רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור (להלן: "ההוראה"). הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^. מנהל הקרן יבצע איזון חודשי של נכסי הקרן, כך שהרכב הנכסים ומשקלם יותאם להרכבו של נכס המעקב של הקרן לפי המשקולות של המדדים השונים המרכיבים את נכס המעקב כאמור ביום חישוב המחירים האחרון בכל חודש קלנדרי^^^, וזאת במקום ביצוע של איזון כאמור ברמה היומית (בכל יום מסחר של הקרן). לפרטים נוספים ראה דוח שנתי של הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5122403
קטגוריה אג"ח בארץ משולבת- כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
פרופיל חשיפה 2A
1דמי ניהול 0.15%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

~שינוי שם הקרן והוראות התיקון בעקבות תיקון 28 לחוק השקעות משותפות . שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. (1A) סל אג"ח מאוזן + 10%".

^לינק להוראת הרשות

^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

^^^ מנהל הקרן יבצע, ביום חישוב המחירים האחרון של החודש, איזון חודשי של נכסי הקרן לשם יצירת חשיפה לנכסי המעקב המשולבים בה, בהתאם למשקלם כפי שעולה מתיאור נכס המעקב שלה (המפורט בטבלה המצורפת לדיווח זה) ומשמה; בנוסף, אם שיעור השינוי המצטבר ממועד האיזון האחרון באחד מהמדדים המרכיבים את נכס המעקב עולה על 10% ביום מסחר מסוים יבצע מנהל הקרן איזון לא יאוחר מיום חישוב המחירים שלאחר היום האמור.

1. מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני"ע לעניין העלאת השכר. לפרטים נוספים ראה דיווח באתר המגנא מיום 23.02.2016 מס' אסמכתא : 2016-03-032875.
מנהל הקרן עשוי להעלות את שכרו ביום 1.1.2020.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

3. מדד השקעה נטו אשר כולל את 500 המניות של התאגידים הגדולים הנסחרים בארה"ב בדולר ארה"ב.

4. מדד השקעה, המשקף את השינויים בשערי ניירות הערך הכלולים במדד בתוספת השקעה של 100% מתקבולי הדיבידנד ו/או הריביות שחילקו ניירות הערך הכלולים במדד, לאחר ניכוי מס המשולם בגינם.

5. מדד השקעה נטו. מדד המורכב מ- 600 חברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר, הרשומות באחת מ - 18 בורסות אירופה הנכללות במדד (אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, איסלנד, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שבדיה, שוויץ ובריטניה). המדד מחושב במטבע אירו.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.