¹מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 22.5% שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים- 22.5% , ממשלתיות מדדיות 2-5 שנים 22.5% , ממשלתיות מדדיות 5-10 שנים 22.5% , ת"א 125 4%, S&P 500- 3%, # STOXX Europe 600-3%׳#. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך ששיעור החשיפה לכל אחד מהמדדים שלעיל המרכיבים את מדד הקרן. יהיה קרוב, ככל האפשר, למשקלו של המדד במדד הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן) בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחו"ל, כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ- (3%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 3% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

-0.22% * תשואה יומית
-0.58% *תשואה מתחילת החודש
4.26% *תשואה מתחילת השנה

פרטי הקרן

מחיר רכישה 104.3
מחיר פדיון 104.3
מספר נייר 5119714
קטגוריה אג"ח בארץ – מדינה – אג"ח מדינה כללי.
פרופיל חשיפה 1A
דמי ניהול 0.25%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
מעמד מס פטורה
מנהל הקרן איביאי ניהול קרנות נאמנות
נאמן יובנק - חברה לנאמנות בע"מ

הערות

# עורכי המדדים אינם מממנים, נותנים חסות, או עוסקים בקידומה של הקרן ואינם ממליצים על השקעה על ידי אדם כלשהו בקרן או בניירות ערך אחרים כלשהם

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1. יובהר, כי מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף. נוסח מדיניות ההשקעות אינו זהה במלואו לנוסח המופיע בדיווח הפומבי/תשקיף הקרן האחרון שפורסמו באתר המגנ"א ע"י מנהל הקרן בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביחס למועדי הדיווחים והמודעות לעניין זה. נוסח מעודכן של מדיניות ההשקעות יפורסם במערכת המגנ"א בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך.

2.כל עוד לא יוחלט אחרת ע"י מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.


אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.