¹מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 22.5% שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים- 22.5% , ממשלתיות מדדיות 2-5 שנים 22.5% , ממשלתיות מדדיות 5-10 שנים 22.5% , ת"א 125 4%, S&P 500- 3%, # STOXX Europe 600-3%׳#. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך ששיעור החשיפה לכל אחד מהמדדים שלעיל המרכיבים את מדד הקרן. יהיה קרוב, ככל האפשר, למשקלו של המדד במדד הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן) בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחו"ל, כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ- (3%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 3% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

-0.22% * תשואה יומית
-0.58% *תשואה מתחילת החודש
4.26% *תשואה מתחילת השנה

פרטי הקרן

מחיר רכישה 104.3
מחיר פדיון 104.3
מספר נייר 5119714
קטגוריה אג"ח בארץ- מדינה , אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
פרופיל חשיפה 2A
דמי ניהול 0.25%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
מעמד מס פטורה
מנהל הקרן איביאי ניהול קרנות נאמנות
נאמן יובנק - חברה לנאמנות בע"מ

הערות

~שינוי שם הקרן והוראות התיקון בעקבות תיקון 28 לחוק השקעות משותפות . שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. (1A) סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מט"ח".

^לינק להוראת הרשות

^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן
וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. מנהל הקרן עשוי לעלות את דמי הניהול בקרן ביום 01.01.2019.


אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.