מדיניות השקעה

הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אג"ח מדינה ו/או אג"ח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה (לרבות באמצעות תעודות פיקדון) (כהגדרתו להלן), פיקדונות ומזומנים. שיעור החשיפה לאג"ח מדינה לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 12.5% מהשווי האמור יהיו חשופים לאג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון.
"אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה" - אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקם:
(א)אגרות חוב קונצרניות שדורגו ע"י חברה מדרגת בדירוג (A-), (A) ו- (+A) ומעלה או דירוג מקביל לו.
(ב)אגרות חוב שבעת רכישתן לקרן דורגו בדירוג כאמור בס"ק (א) ולאחר רכישתן ירד דירוגן לדירוג הנמוך מהדירוג האמור או שאינן מדורגות עוד ובלבד שלא חלפו 10 ימים מהיום שבו ירד הדירוג או הופסק כאמור.

הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות@. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5120647
קטגוריה אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
פרופיל חשיפה 0A
1דמי ניהול 0.59%
דמי נאמנות (שנתי) 0.05%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.


@כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו, עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.