מדיניות השקעה

הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אג"ח מדינה ו/או אג"ח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה (לרבות באמצעות תעודות פיקדון) (כהגדרתו להלן), פיקדונות ומזומנים. שיעור החשיפה לאג"ח מדינה לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 12.5% מהשווי האמור יהיו חשופים לאג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון.
"אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה" - אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקם:
(א)אגרות חוב קונצרניות שדורגו ע"י חברה מדרגת בדירוג (A-), (A) ו- (+A) ומעלה או דירוג מקביל לו.
(ב)אגרות חוב שבעת רכישתן לקרן דורגו בדירוג כאמור בס"ק (א) ולאחר רכישתן ירד דירוגן לדירוג הנמוך מהדירוג האמור או שאינן מדורגות עוד ובלבד שלא חלפו 10 ימים מהיום שבו ירד הדירוג או הופסק כאמור. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5120647
קטגוריה אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
פרופיל חשיפה 0A
1דמי ניהול 0.62%
דמי נאמנות (שנתי) 0.05%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

^^ כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.