מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכלל במדד תל-בונד שקלי, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכלל במדד תל-בונד שקלי. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל-בונד שקלי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר 5114319
קטגוריה אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי
פרופיל חשיפה 00
1דמי ניהול 0.20%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

****אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (- BBB ) או דירוג מקביל לו במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

~ בתאריך 27/7/16 מוזגה קרן "אי.בי.אי. (0A) סל תל בונד לא צמודות" (מספר קרן: 5121017) לתוך קרן אי.בי.אי. (00) סל תל בונד שקלי (מספר קרן: 5114319)

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.