מדיניות השקעה

כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן: אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ושיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת, ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא ע"י המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך, ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: א. הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. ב. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על 13 חודשים. תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן A‐1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך, ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות. ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה 1994. פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפיקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, אם המספר המצטבר של הימים שבהם עלה שווי המזומנים והפיקדונות על השיעור האמור, לא עלה על 180 ימים במשך שנים עשר חודשים, לא יהווה הדבר חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן. שווי פיקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש"ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^.

פרטי הקרן

מספר נייר 5103510
קטגוריה קרן כספית, כספית שקלית, כספית שקלית כללי
פרופיל חשיפה 00
1דמי ניהול 0.11%
דמי נאמנות (שנתי) 0.02%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו.

^^ כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. כל עוד לא יוחלט אחרת ע"י מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי בלבד.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.