מדיניות השקעה

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן (ראה פרטי נכס המעקב המובאים להלן בסעיף "נכס המעקב של הקרן").

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעורי השינוי בנכסי המעקב של הקרן:

S&P 500 34%
NASDAQ 100 33%
RUSSELL 2000 33%
דולר ארה"ב 100%

 

מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת ע"י רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור (להלן: "הוראת הרשות").

מנהל הקרן יבצע איזון חודשי של נכסי הקרן לשם יצירת חשיפה לנכסי המעקב המשולבים בה, בהתאם למשקלם כפי שעולה מתיאור נכס המעקב שלה ביום חישוב המחירים האחרון של כל חודש קלנדארי; בנוסף, במידה ושיעור השינוי המצטבר ממועד האיזון האחרון באחד מהמדדים המרכיבים את נכס המעקב עולה על 10% ביום מסחר מסוים יבצע מנהל הקרן איזון לא יאוחר מיום חישוב המחירים שלאחר היום האמור. לאור האמור, משקולות המדדים בנכס המעקב עשויים להיות שונים ממשקלם בקרן ביתר ימי המסחר בכל חודש וזאת בהתאם לשינויים שיחולו בשערים של מדדים כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של  תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^.

פרטי הקרן

מספר נייר 5129309
קטגוריה מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
פרופיל חשיפה 4D
1דמי ניהול 0%
דמי נאמנות (שנתי) 0.03%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

^^ כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני"ע לעניין העלאת השכר. לפרטים נוספים ראה דיווח באתר המגנא מיום 23.02.2016 מס' אסמכתא : 2016-03-032875.
מנהל הקרן עשוי להעלות את שכרו ביום 1.1.2020.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.