מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. חשיפה למדדי מניות תהיה 10% מנכסי המסלול. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

3% - מדד S&P 500
2% - Euro Stoxx600
1% - MSCI Emerging Markets
40% - אג"ח ממשלתי כללי
25% - תל בונד צמודות
25% - תל בונד לא צמודות
4% - ת"א 125

 

המסלול חשוף לשינויים בשערי המט"ח ואינו מגודר.

5.47% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
2.76% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
1.15% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 19,747

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה אג"ח משולב במניות - פאסיבי
מספר קופה באוצר 2270
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.56%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.05%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 16.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 24.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 24.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 25.00%
מזומנים ושווי מזומנים 1.00%
מניות בארץ 4.00%
מניות בחו"ל 6.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2016 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2016, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2016 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2016, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.13%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי