מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

S&P 500 - 50%
30% - Euro Stoxx600
MSCI Emerging Market s - 13%
Nikkei - 7%

 

המסלול חשוף לשינויים בשערי המט"ח ואינו מגודר.

12.58% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
10.64% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
4.20% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
7.34% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
2.72% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 92,471

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה מניות חו"ל
מספר קופה באוצר 1543
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.50%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.26%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 0.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 4.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 12.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 84.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2016 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2016, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2016 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2016, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.34%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי