מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

30% - S&P 500
18% - Euro Stoxx600
8% - MSCI Emerging Markets
7% - Nikkei
40% - ת"א 125

 

*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.
*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

המסלול חשוף לשינויים בשערי המט"ח ואינו מגודר.

8.86% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
8.41% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 23,928

פרטי קופה

קטגוריה פאסיבי - מדדי מניות
מספר קופה באוצר 7976
הקופה מתופעלת בבנק FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.56%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.88%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 0.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.00%
מניות בארץ 40.00%
מניות בחו"ל 53.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי