מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 10%, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

3% - מדד S&P 500
2% - Euro Stoxx600
1% - MSCI Emerging Markets
40% - אג"ח ממשלתי כללי
25% - תל בונד צמודות
25% - תל בונד לא צמודות
4% - ת"א 125

*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.
*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

המסלול חשוף לשינויים בשערי המט"ח ואינו מגודר.

4.76% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
5.42% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 14,620

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה אג"ח משולב מניות פאסיבי
מספר קופה באוצר 7977
הקופה מתופעלת בבנק FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 17.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 23.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 25.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 25.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 4.00%
מניות בחו"ל 6.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי