מדיניות השקעה

נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורף טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

100% - S&P 500


*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.

*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

המסלול חשוף לשינויים בשערי המט"ח ואינו מגודר.

8.03% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
13.50% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 28,266

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה מניות חו"ל - פאסיבי
מספר קופה באוצר 11411
הקופה מתופעלת ב- FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.53%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.76%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 0.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 4.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 96.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי