מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. חשיפה למדדי מניות לא תעלה על 25% מנכסי המסלול. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

10% - ת"א 100
8% - S&P 500
4% - Euro Stoxx600
3% - MSCI Emerging Markets
20% - ממשלתיות צמודות
25% - ממשלתיות שקליות
18% - תל בונד צמודות
6% - תל בונד שקלי

1.14% תשואה מצטברת לשנת 2015
2.62% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 191,705

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה אג"ח משולב במניות - פאסיבי
קוד קופה513789842-00000000001198-2263-000
מספר קופה באוצר2263
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.55%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.60%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד20.00%
אג"ח ממשלתי שקלי25.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד21.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי9.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים0.00%
מניות בארץ10.00%
מניות בחו"ל15.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.07%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי