נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין,  ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

כתבות לגמל להשקעה