הודעות-ופרסומים

שתפו עם חברים :

האם ה"ברקסיט" משפיע על אסטרטגיית ההשקעות של IBI גמל והשתלמות?

לא. הדעה שלנו על השווקים הפיננסיים לא השתנתה החל מאפריל 2015, אז זיהינו שהם הגיעו לנקודה בה הם תומחרו גבוה, כלומר הפכו ליקרים. היו לכך שתי סיבות: האחת, רווחי החברות העסקיות נעצרו והשנייה היא האטה בצמיחה הגלובלית. מה שמחזיק את השווקים ברמתם הנוכחית הם שני גורמים: האחד, הריבית הנמוכה בכל מדינות העולם המפותח, והשניה, פעילותם של הבנקים המרכזיים בשווקים.

מהי משמעות ה"ברקסיט" לשווקים הפיננסיים?

ה"ברקסיט" הוא ארוע מפתיע נוסף עבור השווקים הפיננסיים - "ברבור שחור". השווקים יקרים ורגישים ויש מולם הרבה רוחות נגדיות בשנה האחרונה. אפשר לציין שני ארועים מפתיעים נוספים שקרו בחודשים האחרונים: האחד, פיחות היואן הסיני והשני, ירידת מחירי הנפט עד ל- 26 דולר לחבית בתחילת השנה. כמו ה"ברקסיט", גם שני אלה טלטלו את השווקים.

אבל, שני ארועים אלה היו כלכליים לגמרי, ואילו ה"ברקסיט" הוא ארוע פוליטי ברובו, בעל השלכות כלכליות מצומצמות. ההשפעה שלו היא בעיקר הכנסת מימד נוסף של אי-ודאות לשווקים.

החלק הכלכלי של ה"ברקסיט" קשור בעיקר לבנקים באירופה, אבל עוד לפני כן, נקודת החולשה של האיחוד האירופי היתה מגזר הבנקאות.

מתי יסתיימו הירידות בשווקים?

הירידות והתנודתיות עשויים להימשך בטווח הקרוב מכיוון שזעזועים כאלה בשווקים לרוב נמשכים מספר ימים לפחות.

מה קורה בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של IBI?

הקופות והקרנות מחזיקות בשיעור נמוך יחסית של נכסי סיכון (למשל, מניות ואגרות חוב קונצרניות, של חברות) בכלל, ומניות של בנקים אירופאיים בפרט.

ביום שישי, עם פרסום תוצאות משאל העם בבריטניה, התחלנו לפעול נגד המגמה בשווקים - רכשנו מניות ואגרות חוב קונצרניות וזה מה שאנו מתכננים להמשיך לעשות גם בימים הקרובים.

מה אני צריך/ה לעשות כחוסך/ת ב- IBI גמל והשתלמות?

לא כדאי לעשות כרגע צעדים כלשהם בעקבות ה"ברקסיט". חסכון בגמל והשתלמות הוא לטווח בינוני-ארוך ולכן חבל לבצע פעולות נמהרות רק על סמך מה שקורה בשווקים הפיננסיים מיום שישי ואילך.

אולי זה המקום לחזור שוב על השקפתנו מהשנה האחרונה ביחס לשווקים הפיננסיים, לפיה עלינו להתרגל לתשואות נמוכות יותר מאלו שהתרגלו אליהן בשנים האחרונות, גם בחסכונות בגמל והשתלמות.

משרד האוצר פרסם בחודש פברואר 2015 רפורמה חדשה בחיסכון הפנסיוני, לפיה החל מה- 1.1.2016 יושקו בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני מסלולי השקעה חדשים, התלויים בגיל הלקוחות.

בעולם מוכרת הרפורמה כמודל הצ'יליאני, ובישראל כמודל החכ"מ (חיסכון כספי מותאם).

על המודל הצ'יליאני באי.בי.אי. ניתן לקרוא כאן.

אי.בי.אי. גמל בע"מ מתכבדת להודיע, כי במסגרת מדיניות משרד האוצר לצמצום מסלולי ההשקעה בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, השלימה החברה ביום 31.7.2015 את מיזוגם של כמה ממסלולי ההשקעה שבניהולה, אל המסלול "אג"ח מדינת ישראל", הן בקופת הגמל והן בקרן ההשתלמות שבניהולנו. לפרטים והרחבה לחצ/י כאן.  

אי.בי.אי. גמל בע"מ מתכבדת להודיע, כי בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישורו, לאור חפיפה בניהול ההשקעה ובגורמי הסיכון, השלימה החברה ביום 31.3.2015 את מיזוג מסלול ההשקעה "מניות בארץ" אל המסלול "מחקה מדד ת"א 25", הן בקופת הגמל והן בקרן ההשתלמות שבניהולנו. לפרטים והרחבה לחצ/י כאן.  

כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, על מנת למשוך כספים מהחשבון. הליך הוצאת צו, כאמור, כרוך בעלויות כספיות, שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון העמית, ומונעות מהזכאי לכספים לממש את זכאותו.

משרד האוצר קבע את הכללים והמקרים בהם תאפשר חברה-מנהלת את משיכת כספי עמית שנפטר, ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, והם:

א.      יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.

ב.      עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג.       המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

1)      הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית;

2)      התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לְאַחֵר את הכספים או את חלקם;

ד.      המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית;

מה ניתן לעשות כדי לממש זכות זו ?

יש להוריד טופס בקשה למשיכת כספים וכתב שיפוי והצהרה, אותם יש למלא, לחתום ולשלוח אלינו (מקור בלבד) בצירוף:

1.      צילום תעודת זהות בלבד של המבקש (לא תתקבלנה תעודות אחרות כגון: רישיון נהיגה, דרכון, תעודת איש קבע וכד')

2.      אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת, בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק של המבקש,  אליו יועברו הכספים.

3.      תעודת פטירה (מקור או נאמן למקור, מאושר ע"י רשות מוסמכת).

יש להעביר את טופס הבקשה למשיכה ושאר המסמכים הרלוונטיים למשרדי אי.בי.אי. גמל בע"מ, במסירה אישית או באמצעות דואר ישראל בלבד לכתובת:

אי.בי.אי. גמל בע"מ, מחלקת תשלומים

אחד העם 9, מגדל שלום, ת.ד. 29161 

תל אביב 61291

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש הזכאות למשיכת הכספים, ניתן לפנות למוקד קשרי הלקוחות של חברתנו בטלפון 03-5190310 או 6212* - שלוחה 1, בימים א'–ה', בין השעות 08:30 – 17:00.

אי.בי.אי. גמל בע"מ (להלן: "החברה"), פועלת לאיתור עמיתים שהקשר עמם נותק וכן לאיתור שאירים, מוטבים ויורשים של עמית שנפטר, בהתאם להוראות הדין והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

בהתאם להוראות הדין בענין, מעבירה החברה מידע בסיסי בדבר חשבונות כל עמיתיה לממשק אינטרנטי מרכזי שהוקם על ידי משרד האוצר (להלן: "הממשק") ומנוהל על ידו. החברה מעבירה את המידע לממשק המרכזי אחת לחודש.

אם הינך מעוניין שהמידע אודות חשבונותיך יוסר מהממשק, הינך מתבקש להעביר לחברה בקשה, המפרטת אילו חשבונות ברצונך להסיר תוך ציון פרטיך המלאים, לרבות מספר ת.ז. (טופס להורדה).

הרינו להסב את תשומת ליבך, כי פרטיך יוסרו מהממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או במועד העברת המידע על ידי החברה לממשק, לפי המאוחר.

ככל שאותרו במסגרת הממשק חשבונות על שמך בחברתנו, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות באחת מהדרכים המפורטות מטה.

יורש, מוטב או שאיר, הזכאי לקבל כספים עקב פטירתו של עמית בהתאם להוראות תקנון קופת הגמל, יוכל לקבלם לאחר הצגת המסמכים המתאימים לכך, בהתאם לנהלי החברה והוראות הדין.

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש הזכאות למשיכת הכספים, ניתן לפנות למוקד קשרי הלקוחות של חברתנו בטלפון 03-5190310 או 6212* - שלוחה 1, בימים א'–ה', בין השעות 08:30 – 17:00.

כמו כן, ניתן לפנות גם בדוא"ל : gemel4u@ibi.co.il     

את הבקשות כאמור לעיל, יש להעביר למרכז שירות הלקוחות של החברה לדוא"ל: tfasim@ibi.co.il, או באמצעות הדואר לכתובת שלהלן:

אי.בי.אי. גמל בע"מ, מחלקת תשלומים

אחד-העם 9, מגדל שלום, ת.ד. 29161 

תל-אביב   6129101

 

לממשק לאיתור כספים ללא דורש של משרד האוצר לחץ/י כאן.