אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ("החברה")

 

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות חברה ("האסיפה") ביום 1 בינואר, 2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה ברח' אחד העם 9, בתל-אביב.

הנושא אשר על סדר היום: עדכון ואישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה (להלן: "מדיניות התגמול") לתקופה של שלוש שנים החל מיום 14 בינואר, 2017.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו בתום יום 30 בנובמבר, 2016 ("המועד הקובע"). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית.

בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר ההפצה. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד למועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית - קרי עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כהגדרתו לעיל.

לפרטים נוספים, ראה דוח מתקן בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא 2016-01-139729.

בכבוד רב,
אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

שתפו עם חברים :