מדיניות השקעה

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד  BlueStar Israel Global Index" 2" כפי שיפורסם מעת לעת. ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד BlueStar Israel Global Index 2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5122437
קטגוריהמניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
פרופיל חשיפה4D
1דמי ניהול0.80%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

2. מדד BlueStar Israel Global Index מכיל 114 מניות, אשר הן מניות ישראליות או מניות זרות בעלות פעילות נרחבת בישראל. המניות נסחרות בלפחות אחת מהבורסות הבאות: בורסה לנ"ע בת"א .London Stock Exchange ,NASDAQ , המדד נערך על ידי BlueStar Global Investors LLC : ומחושב על ידי Standard & Poor's Dow Jones Indices : . המדד הינו מדד השקעה נטו. NYSE.
אתר האינטרנט שבו מתפרסם המדד: http://www.ise.com/handlers/HistoricalData.ashx?Symbol=BLS
להרכב המדד ראו : http://bluestarindexes.com/bigi-overview/index-constituents/


אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.