מדיניות השקעה

לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב"מדד S&P 500", כפי שיפורסם מעת לעת ("S&P 500 מדד" :להלן). חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד S&P 500 בהתחשב בשיעור השינוי של דולר ארה"ב.* חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5117601
קטגוריהמניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
פרופיל חשיפה4D
1דמי ניהול0.25%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה15:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

* עורכי המדדים אינם מממנים, נותנים חסות, או עוסקים בקידומה של הקרן ואינם ממליצים על השקעה על ידי אדם כלשהו בקרן או בניירות ערך אחרים כלשהם

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.