מדיניות השקעה

מינימום 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד 2(High Dividend Index (NTR׳S&P 500 Low Volatility כפי שיפורסם מעת לעת (להלן: "מדד S&P 500 LVHD"). ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד S&P 500 LVHD, המחושב בדולר, בהתחשב בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5123419
קטגוריהמניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
פרופיל חשיפה4D
1דמי ניהול0.5%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה15:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

**"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

2.המדד מכיל את 50 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר והתנודתיות הנמוכה ביותר במדד S&P 500 וכמו כן עונה על דרישות הסחירות. רכיבי המדד נבחנים פעמיים בשנה, בינואר וביולי. בכל אחד מהשינויים חותר עורך המדד למקסימום פיזור על פני המניות ועל פני הסקטורים. משקל כל רכיב מוגבל עד 3% ומשקלו של כל סקטור מוגבל ל - 25%.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.