מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד *"S&P Consumer Staples Select Sector" ובמדד "S&P Consumer Discretionary Select Sector" כפי שיפורסמו מעת לעת (להלן: "מדדי  S&P Consumer"). ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדדי S&P Consumer, המחושבים בדולר, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן), כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ- ( 25% -) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

משקל המדד בנכס הייחוס המשוקלל:

^50% - S&P Consumer staples select sector ‐ NTR

^^S&P Consumer discretionary select sector ‐ NTR - 50%

פרטי הקרן

מספר נייר5122890
קטגוריהמניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח;
פרופיל חשיפה4B
1דמי ניהול0.40%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

**אג"ח שאינו בדירוג השקעה – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ - (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

* עורכי המדדים אינם מממנים, נותנים חסות, או עוסקים בקידומה של הקרן ואינם ממליצים על השקעה על ידי אדם כלשהו בקרן או בניירות ערך אחרים כלשהם.

^ המדד מפורסם ע"י S&P DOW JONES INDICES LLC והוא כולל נכון למועד עריכת תשקיף זה 38 מניות הנכללות במדד S&P 500 המסווגות בסקטור הצריכה הבסיסית על ידי ה - GICS -Global Industry Classification Standard (שהינו סטנדרט עולמי לקביעת השתייכות מניה לסקטור או לתעשייה מסוימת שנקבע על ידי S&P DOW JONES INDICES LLC ו- MSCI Inc). המדד מחושב בדולר ארה"ב. בסקטור הצריכה הבסיסית (Staples Consumer) נכללות מניות של חברות אשר היקף מכירת מוצריהם רגיש פחות למחזור כלכלי. תחת הגדרה זו נכללות חברות כגון: יצרני ומשווקי מזון ומשקאות, חברות טבק, חברות המוכרות מוצרים ביתיים שאינם ברי קיימא, רשתות מזון קמעונאיות ורשתות פארם קמעונאיות. המדד הינו מדד שווי. ראו מידע אודות המדד האמור בקישור: .http://us.spindices.com/indices/equity/consumer-staples-select-sector-index

^^ המדד מפורסם ע"י S&P DOW JONES INDICES LLC והוא כולל נכון למועד עריכת תשקיף זה 86 מניות הנכללות במדד S&P 500 המסווגות בסקטור הצריכה הבסיסית על ידי ה - GICS -Global Industry Classification Standard (שהינו סטנדרט עולמי לקביעת השתייכות מניה לסקטור או לתעשייה מסוימת שנקבע על ידי S&P DOW JONES INDICES LLC ו- MSCI Inc). המדד מחושב בדולר ארה"ב. בסקטור הצריכה המחזורית (Consumer discretionary) נכללות מניות של חברות אשר היקף מכירת מוצריהם מושפע השפעה רבה ממחזור כלכלי. תחת הגדרה זו נכללות חברות כגון: חברות רכב, חברות המוכרות מוצרים ביתיים ברי קיימא (דהיינו מוצרים שלא מוחלפים בתדירות גבוהה כגון:מוצרי חשמל, תכשיטים וכו'), חברות טקסטיל והלבשה, מלונות, מסעדות ומוצרי פנאי. המדד הינו מדד שווי. ראו מידע אודות המדד האמור בקישור: .

1. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.