מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ^S&P Health Care Select Sector כפי שיפורסם מעת לעת (להלן: "מדד S&P Health Care"). ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד *S&P Health Care, המחושב בדולר, בהתחשב בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5122908
קטגוריהמניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
פרופיל חשיפה4D
1דמי ניהול0%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה15:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

**אג"ח שאינו בדירוג השקעה - אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ - (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

^המדד הינו מדד שווי שוק אשר מחושב, נערך ומפורסם על ידי, S&P Dow Jones Indices LLC, והוא כולל מניות הנכללות במדד ה- S&P 500 המסווגות בסקטור הבריאות על ידי ה - GICS-׳(Global industry classification standard), שהינו סטנדרט עולמי לקביעת השתייכות מניה לסקטור או לתעשייה מסוימת שנקבע על ידי S&P Dow Jones Indices LLC ו- MSCI Inc המדד מחושב בדולר של ארה"ב.

* עורכי המדדים אינם מממנים, נותנים חסות, או עוסקים בקידומה של הקרן ואינם ממליצים על השקעה על ידי אדם כלשהו בקרן או בניירות ערך אחרים כלשהם.

# בתאריך 30.11.16 חל שינוי מהותי במדיניות ובשם הקרן, שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. (4B) סל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח".

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.