מדיניות השקעה

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד *****Solactive - B - BRE Israel Commercial Real Estate Index הכולל חברות נדל"ן מניב ישראליות, כפי שיפורסם מעת לעת. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד .Solactive - B - BRE Israel Commercial Real Estate Index חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5120282
קטגוריהמניות בארץ , מניות לפי ענפים-נדל"ן
פרופיל חשיפה4A
1דמי ניהול0.8%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

*****המדד הינו מדד השקעה ברוטו הכולל 15 חברות נדל"ן ישראליות ומטרתו לדמות השקעה בנדל"ן מניב בישראל. המדד כולל את רוב המניות הנכללות במדד הנדל"ן הישראלי (לרשימת המניות הנסחרות במדד ראו: -http://www.solactive.com/indexing
en/indices/equity/solactive indices/?indexmembers=DE000SLA2BB5). לצורך כך עושה המדד שימוש במתודולוגיה ייחודית לנטרול המרכיב היזמי ומרכיב הפעילות בחו"ל של החברות הנכללות בו, באופן הבא: לכל חברה במדד מחושבים שני מקדמים, המשמשים לקביעת משקלה במדד. נתונים אלו נלקחים מהדו"חות הכספיים של החברות: מקדם 1 - היחס בין שווי החזקות הנדל"ן להשקעה בישראל לבין סך החזקות הנדל"ן של החברה (נטרול הפעילות בחו"ל). מקדם 2 - היחס בין סך שווי הנדל"ן להשקעה של החברה לסך כלל הנכסים שלה (נטרול המרכיב היזמי). המדד מצוטט במערכות בלומברג ורויטרס החל מיום 01/07/2013 עם נתונים היסטוריים של החל מיום 29/12/2011. המדד נערך, מחושב ומפורסם על ידי חברת המדדים Solactive ומתעדכן פעמיים בשנה, ביום המסחר האחרון בחודשים יוני ודצמבר. משקלה המרבי של כל מניה הנכללת במדד מוגבל ל- 20%.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.