מדיניות השקעה

לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים על ידי השקעה במלווה קצר מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה, אשר יתרת התקופה עד למועד פירעונן לא תעלה על 12 חודשים, ו/או באג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה ו/או בתעודות חוב (ני"ע מסחריים) ו/או בפיקדונות שקליים ו/או בחשבונות עו"ש ו/או במזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למק"מ. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן**** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שלא תושקע בנכסים הנסחרים בחו"ל, וסך החשיפה שהקרן תיצור לנכסים לא שקליים לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5107313
קטגוריהאג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות
פרופיל חשיפה1A
1דמי ניהול0.45%
דמי נאמנות (שנתי)0.05%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

****אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (- BBB ) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך עשרה ימים מהיום שבו החלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.