מדיניות השקעה

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב השקליות בקרן לא יעלה על שנה. משך החיים הממוצע של כלל תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על 1.25 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של לנכסיה יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5111620
קטגוריהאג"ח בארץ שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח קצר (עד שנה).
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.35%
דמי נאמנות (שנתי)0.05%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.